Home Nyheter USS ber om innspill fra medlemskommunene til Klima- og miljødepartementets alternative forslag til endringer i reglene om snøskuterkjøring innen 23. juni 2020

USS ber om innspill fra medlemskommunene til Klima- og miljødepartementets alternative forslag til endringer i reglene om snøskuterkjøring innen 23. juni 2020

Den 30. april 2020 sendte Klima og Miljødepartementet på høring forslag om å fjerne vilkårene for at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området.

Høringsfristen er 1. august 2020.

Saken ble delvis behandlet på Stortinget 5. mai, hvor flertallet avsa følgende vedtak og henstillinger:

«Vedtak 539

Stortinget ber regjeringen endre forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik:

§ 5c skal lyde:

eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg.

Vedtak 540

Stortinget ber regjeringen sørge for at endring av forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gjøres gjeldende fra 1. oktober 2020.

Vedtak 541

Stortinget ber regjeringen sørge for at forskriftsendringen fører til forenklinger i regelverket og økt kommunalt selvstyre.»

I høringsnotatet, har departementet vist til forslaget til vedtak fra Stortingets energi- og miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020) om å fjerne avstandsgrensen, som er i samsvar med Stortingsflertallets vedtak sitert ovenfor. Videre ber departementet om «høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare skal gis langs kartfestet trasé og for et maksimum antall turer per sesong».

Departementet foreslår på denne bakgrunn to alternative forskriftstekster til § 5 c, hvor det første forslaget er i samsvar med Stortingsflertallets vedtak. Det alternative forslaget har tatt inn et tillegg i siste punktum:

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. Kommunen skal i tillatelsen fastsette maksimalt antall turer pr. sesong, og kartfeste hvilken trasé som skal benyttes.»

USS ber om medlemskommunenes kommentarer til de to alternative forslagene før vi sammenstiller et høringssvar fra USS.   

Departementets høringsbrev
Departementets høringsnotat