Home Nyheter Stortinget styrker vertskommuner i vindkraftsaker

Stortinget styrker vertskommuner i vindkraftsaker

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes interesser i vindkraftsaker. I komiteens innstilling til Meld.28 St. (2019-2020) – Vindkraft på land, blir regjeringen bedt om å innlemme vindkraftsaker i plan- og bygningsloven, hvor kommunen er primærplanmyndighet. Komiteen ber også regjeringen  komme tilbake til Stortinget med forslag til nye skatteregler som tilgodeser berørte lokalsamfunn og med regler om  «lokal kompensasjon».

«Naturressurskommunene ser komiteens innstilling som en tydelig bekreftelse på at den kritikken vi i lang tid har fremmet mot konsesjonspraksis og vårt krav om at vindkraften trenger et skatteregime, har vært på sin plass,» uttaler lederen Sigmund Lier, ordfører i Tysvær kommune. Han fortsetter: «Fra en rekke vindkraftkommuner er konsesjonsmyndigheten, NVE og OED, kritisert for å ha godkjent fundamentale endringer av det konsesjonsgitte anlegget gjennom senere planendringer og for å godkjenne årelange utsettelser av igangsettingen. Komiteen slår med rette ned på dette med kravet om at turbinhøyde, plassering og avstand til bebyggelse skal endelig fastsettes som ledd i konsesjonen. Det innebærer at de virkninger vindkraftanlegget vil ha på folk, friluftsliv og naturmangfold som støy, lyssetting på toppen av turbinene, påvirkning av elektroniske kommunikasjonsignaler, skygge- og iskast vil bli en del av de konsekvensutredninger som skal ligge til grunn for om konsesjon skal gis. Det er på høy tid at konsesjonspraksis for vindkraft følger vanlige konsesjonsregler, og jeg er tilfreds med at komiteen nå ber regjeringen legge vindkraftsaker inn under plan- og bygningsloven igjen.» Sigmund Lier uttrykker endelig en klar forventning om at Stortinget våren 2021 vedtar et skatte- og avgiftsregime for vindkraft som bygger på samme prinsipper som vannkraftbeskatningen. «Når det koster mindre å bygge vindkraft enn vannkraft, og anleggene produserer fornybare kilowattimer som selges i samme marked er det gode grunner for en størst mulig likebehandling,» avslutter Lier.

Ordfører i Tysvær Sigmund Lier, leder i NPK og Naturressurskommunene

Se hele innstillingen her.