Home Nyheter Resolusjon vedtatt på USS landsmøte 3. september

Resolusjon vedtatt på USS landsmøte 3. september

Våre naturressurser har vært og vil være grunnlaget for hvordan vi former Norge. Få land er like rike på naturressurser, og det forplikter oss til en langsiktig og bærekraftig forvaltning, enten gjennom vern eller ved bærekraftig bruk.

 

102 kommuner står bak Utmarkskommunenes Sammenslutnings formål om å styrke det lokale selvstyre i arealsaker. Vi står alle nærmest vår egen natur, og areal- og naturforvaltningen er et sentralt arbeidsområde i våre medlemskommuner. Gjennom plan- og bygningslovens utvikling fra å være en bygningslov for byene til å bli en landsdekkende lov om samfunnsplanlegging med tilknyttet arealdel, har kommunene blitt den primære planmyndigheten.

Forvaltningen av våre arealer er under press både fra krefter som ønsker mest mulig urørt natur og fra krefter som ønsker at fylke eller stat skal styre arealplanleggingen. Planleggingen av store energitiltak ble i 2008 statliggjort ved å unndra dem fra den berørte kommunes planmyndighet, og stadig flere kontroversielle vindkraftplaner blir besluttet behandlet etter statlig arealplan, i strid med kommunens ønsker. – Hyttepolitikk (fritidsboliger) og naturbasert reiseliv er andre utviklingsområder hvor utmarkskommuner møter sterk motstand. Også i rovviltforvaltningen opplever mange en overkjøring av lokalbefolkningen, en tilsidesettelse av dyrevelferden og en manglende forståelse fra sentralt hold for de som blir berørt. Langsiktige samfunnsendringer som redusert bruk av fornybare beiteressurser, fraflytting og gjengroing fanges ikke opp i kortsiktige interesseavveininger.

Vår samfunnsutvikling må bygge på en fremtidsrettet bruk av våre naturressurser innenfor bærekraftige rammer. Et hovedgrep i denne samfunnsutviklingen må være økt bevissthet om en reell involvering og medinnflytelse av berørte lokalsamfunn i arealplanleggingen, etterfulgt av regler som gir de distrikter som avstår sine naturressurser til storsamfunnets behov, enten det er vind- eller vannkraft, mineralutvinning, havbruk e.l – deres rettmessige del av verdiskapingen. Dette må føre til en styrking av kommunenes myndighet i plan- og bygningsloven og annet areallovverk, og endrede regler om fordeling av naturressursformuen.  Naturressursutnyttelse med et økonomisk formål gir et mulig skattefundament i tillegg til arbeid og kapital, og en slik skatt bør også tildeles de kommuner som avstår sine naturressurser. Det bør være et omforent politisk prinsipp i alle politiske partier.

Uten lokal forståelse for og tilslutning til inngrep i og bruk av lokale naturverdier, vil den ønskede samfunnsutviklingen støte på stadig større barrierer. USS vil i høringer, utvalgsarbeid og på andre arenaer påpeke viktigheten av godt samspill med de berørte lokalsamfunn.