Home Nyheter Påmelding til USS skolens kurs 27. januar og 28. januar har åpnet

Påmelding til USS skolens kurs 27. januar og 28. januar har åpnet

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling? Hva er forskjell på nyttekjøring og rekreasjonskjøring for motorferdsel i utmark? Gjelder fjelloven i nord? Hvilken betydning har rovviltforliket for din kommune, og i hvilken grad kan fylkesmannen overprøve kommunenes frie skjønn i utmarksforvaltningen? Dette og mye mer vil du lære på USS-skolens grunnkurs.

USS-skolens grunnkurs gir en innføring i de viktigste sakene USS jobber med, og en oversikt over det relevante regelverket i utmarksforvaltningen. Kurset er det første av fem moduler i USS sitt opplæringsprogram for folkevalgte som retter seg mot ulike områder av USS’ virksomhet.USS’ hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter innenfor rammen av en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn. På grunnkurset vil du få en innføring i følgende temaer:

  • Bruk og vern av utmarksområder
  • Forholdet mellom stat og kommune som styringsorgan for arealbruken
  • Rovviltproblematikk
  • Motorferdsel i utmark
  • Fritidsbolig kommune - politikk og problematikk
  • Kommunens rolle i mineralforvaltningen
  • Beskatning av naturressurser
  • Distriktskommunenes – og Norges – to hovedutfordringer: Avfolkning og gjengroing

Vi vil også komme inn på andre problemstillinger i forbindelse med utnyttelse av naturressurser som fisk, vindkraft mv.

For å få gjennomslag hos sentrale myndigheter må kommunene ha kunnskap om og beherske rammeverket rundt utmarksressursene. Grunnkurset vil gi en innføring i de mest sentrale USS-sakene og de viktigste rammene som lovverket trekker opp i forvaltningsloven, naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, motorferdselloven, vannressursloven mv., slik at du har de verktøyene du trenger for en forsvarlig saksbehandling, og at du som kommunepolitiker eller -ansatt kan gjøre en forskjell i saker om bruk og vern av utmarka og kommunens naturressurser.

Kurset behandler praktiske og juridiske problemstillinger som kommuner møter ved forvaltning av utmarka.

Målgruppen for grunnkurset er først og fremst folkevalgte i USS-kommunene, men også administrativt ansatte som har ansvar for arbeidet med forvaltning av utmarksressursene.  

Kurset er spesialtilpasset USS’ medlemskommuner. Formålet med kurset er å styrke fagkompetansen i kommunene, og gi kommunene økt bevissthet om mulighetsrommet som ligger innenfor de sakene USS jobber med.

Kurset holdes på Thon hotell, Universitetsgaten, Oslo, den 27. januar fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

Grunnkurset arrangeres i sammenheng med modul 2 om «Areallovgivningen som et politisk verktøy – med særlig fokus på plan og bygningsloven» den 28. januar samme sted. Disse to kursene anbefales å tas i sammenheng, men kursene kan også tas hver for seg.  

Påmeldingsfrist for grunnkurset er 10. januar 2020. Påmeldingen kan gjøres elektronisk på USS’ hjemmesider, under «aktiviteter».

Kursholderne er advokatene i USS’ sekretariat. Sekretariatet har naturressursrett som spesialområde og utgjør i dag Norges største fagmiljø innenfor naturressursrett. Kursholderne har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innenfor alle fagområdene USS arbeider med, og er mye brukt som foredragsholdere.

Kom gjerne med innspill til temaer du ønsker å diskutere innenfor USS sitt fagfelt, så vil dette bli hensyntatt ved utarbeidelse av detaljprogrammet. Dette krever at deltakerne senest en uke før kurset melder inn sine ønsker.

Mer informasjon og påmelding til kurset finner du på aktivitetssidene til USS.