Home Nyheter Nytt landsstyre i USS!

Nytt landsstyre i USS!

På det digitale landsmøtet 3. september 2020 ble Hanne A. Velure (H) fra Lesja gjenvalgt som leder. Hanne ble presentert i USS-nytt 4. september. Etter endringene av vedtektene i forbindelse med regionreformen på landsmøtet 2019, består styret i USS av 20 medlemmer i tillegg til leder. Følgende personer er nå faste medlemmer:

Tor Egil Buøen (BL) er 55 år og kommer fra Flå kommune i Viken fylke. Han har bakgrunn som skogbruksleder Viken Skog. Fra 2007 til 2019 var han ordfører i Flå kommune. Han jobber nå i Flå Vekst SA. Tor Egil har vært vara til landsstyret i USS fra 2015 og landsstyremedlem fra 2018. Han er også nestleder og medlem i Arbeidsutvalget USS. Tor Egil er særlig opptatt av lokaldemokrati, kommunenes rett til å styre egen arealpolitikk, rovdyrforvaltning og motorferdsel.

Kjersti Nythe Nilsen (Ap) er 61 år og kommer fra Marker kommune i Viken fylke. Hun har en variert yrkesmessig bakgrunn, men ble i 2013 ordfører i Marker kommune hvor hun satt frem til valget i 2019. Hun er fortsatt aktiv som politiker for Marker AP og sitter i formannskap, kommunestyre og fungerer som opposisjonsleder i tillegg jobber hun deltid på Marker Bo og Servicesenter. Kjersti har vært vara til landsstyret siden 2017 og valgt inn i som landsstyremedlem i 2020. Marker kommune ble medlem i USS da Kjersti satt som ordfører. Som kommune har man en plikt og et ansvar til å forvalte alt i naturen på best mulig måte. USS er derfor et naturlig valg da disse områdene blir behørig diskutert og ofte blir en rettesnor for kommunen, og hvor kommunen kan søke hjelp og råd.

Linda Døsen (Ap) kommer fra Rendalen kommune i Innlandet fylke. Hun har sittet i formannskapet fra 2015 til 2019 og vært ordfører fra 2019. Linda ble vara til landsstyret i 2019 og kom inn som landsstyremedlem i begynnelsen av 2020. Hun ble gjenvalgt på landsmøtet i 2020. Linda er med i rovviltutvalget i USS og deltar fast i konsultasjonsordningen med KLD/LMD. Viktigste saker den siste tiden har vært rovdyr og motorferdsel.

Lars Kvissel (Sp) kommer fra Vestre Slidre i Innlandet fylke. Han var varaordfører fra 2007 til 2011 og ordfører fra 2011 til 2015, og sitter i dag i kommunestyret. Lars ble vara til landsstyret i USS i 2009 og kom inn som landsstyremedlem i 2017.

Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) er ordfører i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylke. Hun var varaordfører fra 2007 og frem til hun ble ordfører i 2011. Bjørg ble valgt inn som landsstyremedlem i 2019.

Steinar Bergsland (H) er ordfører i Tinn kommune i Vestfold og Telemark fylke. Steinar har tidligere sitt i landsstyret i 6 år og på nytt valgt inn i 2020.  

Inger Lise Lund Stulien (Ap) er 51 år og kjem frå Åseral kommune i Agder fylke, Setesdals regionen. Ho har vore ordførar i Åseral kommune sidan 2019. Bakgrunn som plan- og bygningsingeniør. Inger Lise blei valgt inn som landsstyremedlem på landsmøtet i 2020. Alle fagfelta som USS arbeidar med, er viktige for medlemskommunane i Agder. Dei vil ha reell innflytelse over bruk og forvaltning av eigne utmarksområder når det gjeld jord- og skogbruk, hyttebygging, vern, naturressursar og løyver til motorferdsel i utmark.

Steinar Kyrvestad (Ap) kjem frå Valle kommune i Agder fylke. Han var ordførar i Valle kommune frå 1999 til 2007 for Sp, og frå 2015 og fram til i dag for Ap. Steinar har vore medlem i landsstyret tidlegare og var leiar frå 2005 til 2008. I 2019 blei han vara til landsstyret og valgt inn som landsstyremedlem på nytt i 2020. Med lokal forvalting (i si vidaste tyding) forstår han kommunal forvaltning. Steinar framhevar at det er viktig å vere ei god støtte for dei lokalsamfunn som er i fremste line i rovdyrkampen. Her er jervekampen i Skjoldene eit godt døme på kor viktig lokalsamfunna er i denne kampen.

Bjørn Laugaland (Sp) er 63 år og kjem frå Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Han har vore medlem i kommunestyret frå 1995, med unntak av 2003-2007, då han sat i kontrollutvalet. Frå 1999 til 2003 var han leiar i Areal og forvaltningsutvalet i kommunen. Medlem i formannskapet frå 2007 og fram til i dag. Ordførar frå 2007 til 2011 og frå 2015 og fram til i dag. Bjørn sit óg i fylkesstyret i KS Rogaland og er styreleiar i SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane). Bjørn blei valgt inn som landsstyremedlem i 2019 og er óg medlem i Arbeidsutvalget. Viktige saker for Rogaland er først og fremst mineral. Ellers næringar til utmark generelt; beitebruk, opplevingsturisme, hytter, strandsone og bruk av sjøareal, både oppdrett og rekreasjon. Er òg opptekne av konsekvensar av vern og korleis ta på alvor dei fine orda «bruk og vern».

Kari Vaage Gjuvsland (Ap) er 58 år og kjem frå Suldal kommune i Rogaland fylke. Jobbar som konsulent. Kari har vore medlem i kommunestyre sidan 2007. Den første perioden var ho med i LMT-utvalet. Frå 2011 til 2019 var ho varaordførar i Suldal, medlem i formannskapet og LMT-utvalet. I inneverande periode er ho medlem i formannskapet. Kari har vore vara til landsstyret siden 2015 og blei valgt inn som landsstyremedlem på landsmøtet i 2020. Kari er oppteken av forvaltning av naturen. At vern og bruk skal gå hand i hand. At sjølv om ein skal verne, skal ein óg ta hensyn til dei som forvaltar jorda. At det skal vera plass til alle, men at det er regulert slik at ein veit kva ein har å forhalde seg til. 

Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) kjem frå Ulvik herad i Vestland fylke. Han har vore ordførar i Ulvik herad frå 2011 og har site i formannskapet sidan 2007. Hans Petter var leiar i viltnemnda i Ulvik herad frå 2003 til 2007. Han har vore landsstyremedlem i USS sidan 2015 og er óg medlem i Arbeidsutvalet til USS.

Ivar Kvalen (Sp) er ordførar i Luster kommune i Vestland fylke. Ivar blei vara til landsstyret i 2012 og valgt som landsstyremedlem i 2017.

Lena Landsverk Sande (V) kjem fra Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Ho er inne i si andre periode som ordførar. Lena blei valgt inn som landsstyremedlem på landsmøtet i 2020. Saker som er særleg viktig for Møre og Romsdal er vindkraft, utmarks- og hyttepolitikk og rovdyrpolitikk. Vanylven kommune sin motivasjon for innmelding i USS er arbeidet med å få på plass ei god minerallovgiving. Det er viktig at mineralkommuner sit igjen med mineralvederlag, som kompensasjon for alle verdier som blir henta frå lokal grunn. Lena ynskjer å vere med der minerallovgivinga blir diskutert.

Torbjørn Rødstøl (Sp) kommer fra Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Han kom med i kommunepolitikken i 1988 for Sp, er fortsatt med og sitter i dag i formannskapet. Fra 1999 til 2011 var han ordfører. Torbjørn har tidligere sittet 6 år som landsstyremedlem i USS og ble valgt inn på nytt på landsmøtet i 2020. USS er et sterkt talerør for primærkommunene opp mot sentrale myndigheter i en rekke saker. Skal man trekke fram en enkeltsak i Rauma og indre deler av Møre og Romsdal fylke, så er det nok rovdyr­proble­matikken som er den viktigste saken, og som skaper størst konflikt.

Ole Morten Balstad (Ap) kommer fra Selbu kommune i Trøndelag fylke. Han er inne i sin andre periode som ordfører og ble valgt inn i landsstyret USS i 2017. Kommunal selvråderett generelt er en av de sakene som opptar Ole Morten mest politisk og som også gjør at han finner arbeidet i USS særdeles interessant. Han er for øvrig også levende opptatt av distriktspolitikk og på fritiden en flittig bruker av utmarka, da gjerne med fiskestanga i bagasjen.

Kari Anita Furunes (Sp) er formannskapsmedlem i Meråker kommune i Trøndelag fylke. Kari Anita er ellers fulltidspolitiker i Trøndelag Fylkeskommune, fylkesting, fylkesutvalg og leder i hovedutvalg utdanning. Hun har som politiker jobbet mye med saker innenfor utmarks- og vannkraftforvaltning. Spesielt med Rovdyrproblematikk. Hun går nå inn i sitt 6. år som landsstyremedlem i USS. Kari Anita er også med i rovviltutvalget i USS og deltar fast konsultasjonsordningen med KLD/LMD. Hun er i tillegg leder i rovviltnemda region 6 Trøndelag, Møre og Romsdal.

Ellen Schjølberg (Sp) er 60 år og kommer fra Grane kommune i Nordland fylke. Hun ble valgt som ordfører i 2019 og er nylig blitt medlem av Senterpartiet. Tidligere vært partiuavhengig, men sittet i samme listegruppe som Sp. Ellen har sittet i kommunestyret en periode tidligere (2008-2011) som fast repr. på en fellesliste (samarbeid Sp og en bygdeliste), samt vært vara en periode tidligere i en fellesliste. Hun er utdannet siv.ing. bygg og anlegg fra NTH. Ellen ble valgt inn som landsstyremedlem på landsmøte i 2020. Viktige saker for Nordland er rovviltspørsmål og beitenæring, plan- og skatteregimet rundt vind- og vannkraft, lokal forvaltning og motorferdsel, skogvern og måten verneprosessene foregår på og mineralnæring.

Rune Berg (Sp) er 63 år og kommer fra Saltdal kommune i Nordland fylke. Han er inne i sin 5. periode i kommunestyret og 2. periode som ordfører. Han har bakgrunn fra over 20 år innen skogbruket, har studert naturforvaltning og jobbet som utmarkskonsulent i Saltdal kommune i 15 år. Han er også styreleder i Norges nasjonalparkkommuner. Rune ble valgt inn som landsstyremedlem i 2020. Rune vil ha særlig fokus på å få gjennomslag for fjelloven i Nordland og Troms, samt sterkt fokus på rovviltproblemene de har innenfor beitenæringen. Han har også engasjert seg mye i saker om motorferdsel for å få en full gjennomgang av hele loven. Er ellers opptatt av våre viktige naturressurser og lokal forvaltning av disse.

Rikke Håkstad (Sp) er varaordfører i Bardu kommune i Troms og Finnmark. Hun har sittet som landsstyremedlem siden 2019.

John Nystad (Samefolkets parti) er 60 år og kommer fra Karasjok kommune i Troms og Finnmark fylke. Er vararordfører i Karasjok kommune. Han har sittet som vara til landsstyret siden 2017 og ble valgt inn som landsstyremedlem i 2020. Navnet på partiet og regionen en kommer fra, forplikter i hvilke USS-saker en engasjeres i. Lokal politikk i en samisk kommune er regional og nasjonal urfolks rettighetspolitikk også internasjonalt.

Dersom du har spørsmål i tilknytning til USS-relaterte saker, eller sitter med informasjon som du mener er viktig at USS har kjennskap til, er det bare å ta kontakt med ditt styremedlem, leder Hanne A. Velure eller sekretariatet. Styrerepresentantenes kontaktinformasjon finner du her.