Home Nyheter Naturressurskommunene med klart budskap til stortingspolitikerne på fagseminar om vindkraft på land

Naturressurskommunene med klart budskap til stortingspolitikerne på fagseminar om vindkraft på land

Les Naturressurskommunenes tydelige budskap til storingspolitikerne om vindkraft nedenfor

Naturressurskommunene var medarrangør på et landsomfattende digitalt seminar om vindkraft sammen med KS, LNVK og Kraftfylka 30. september og 1. oktober 2020. Naturressurskommunene vil også delta på høringen til Vindkraftmeldinga 14. oktober.

Organisasjonene presenterte sine synpunkter på vindkraftutbygging og Meld. St. 28 (2019–2020), Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen, som skal behandles i Stortinget 14. oktober 2020. Flere stortingspolitikere fra Energi- og miljøkomiteen var tilstedet på seminaret.

Naturressurskommunene var godt representert med leder, Sigmund Lier, ordfører i Tysvær, leder Torfinn Opheim leder i LVK og Hanne A. Velure leder i USS. Sekretariatet v/Stein Erik Stinessen presenterte organisasjonenes syn på lokale skatte- og kompentasasjonsordninger.

Budskapet kan oppsummeres slik: 

  • Plan og bygningsloven bør styre all arealbruk, med mindre viktige nasjonale interesser krever noe annet
  • Bruk av statlig plan er ment som en unntaksordning der sterke nasjonale interesser krevet at det kommunale selvstyret settes til side – noe som ikke er tilfelle for det enkelte vindkraftanlegg
  • En konsesjonsprosess krever en samlet avveining av alle fordeler og alle ulemper.
  • Dagens konsesjonspraksis bryter med dette når omfattende endringer skjer etter at konsesjonen blir gitt
  • Konsesjonen må forplikte utbygger, både om hva som er lovet, om antall varige arbeidsplasser og nivået på eiendomsskatt gjennom hele konsesjonsperioden
  • Vindkraft på land må ha en lokal tilslutning – og en del av verdiskapningen må gå til de berørte lokalsamfunn
  • Av hensyn til forutberegnelighet – både for utbygger og vertskommunene – må et bedre skattesystem for vindkraft fastsettes nå!
  • Stortinget bør snarest innføre en lokal miljøavgift på minimum 2 øre/KWh

Innleggene til Sigmund Lier og Stein Erik Stinessen kan du lese her: 

Seminaret ble strømmet, og opptaket kan du se her: https://www.holi.no/ks-agenda