Home Nyheter Mineralloven under lupen - men kommunene og det lokale perspektivet er utelatt

Mineralloven under lupen - men kommunene og det lokale perspektivet er utelatt

Regjeringen har nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal levere sin innstilling 1. desember 2021. Utvalget består av 7 medlemmer, som er hentet fra universitet og næringen. USS konstaterer at utvalget er uten representanter fra kommunene som blir berørt.

USS stiftet i 2013 Mineralkommune som jobber med alle spørsmål knyttet til utvinning av mineralressurser. Mineralkommunene mener at det må være kommunen som planmyndighet som har det avgjørende ordet i spørsmål om mineralutvinning - og kommunal andel av den verdiskapningen som skjer ved mineralutvinning. Allerede i 2014 fremmet Mineralkommune/USS forslag om lovendring for å få innført en lokal særskatt/særavgift på mineralutvinning som kompensasjon for ulemper og den verdiandel av naturressursen som utnyttes lokalt.

Mineralloven ble sist evaluert i 2018. Mineralkommunene kom med innspill til evalueringsutvalget. Evalueringsutvalget anbefalte endringer i mineralloven på flere områder, blant annet at en mer aktiv bruk av avgifter som styringsmiddel for å dempe avtrykket fra mineralnæringen på natur, miljø og omgivelser, burde utredes nærmere. Det ble også reist spørsmål om det bør innføres en grunnrenteskatt og naturresursavgift på næringen.

Mineralkommunene har vist til at næringer som utnytter verdifulle lokale naturressurser, bør betale deler av sine skatter til de lokalsamfunn som avstår disse ressursene. Dette er også nedfelt i både Sundvollen-erklæringen og i Granavolden-plattformen. I Sundvollen-erklæringen heter det at «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der hvor verdiene skapes». I Granavolden-plattformen fra 17. januar 2019 fremgår det at: «Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. […] Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser».

Næringsminister Iselin Nybø uttalte i en pressemelding da minerallovutvalget ble nedsatt at mineralloven «skal legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet, og for at etablering skjer på en fremtidsrettet og bærekraftig måte». I pressemeldingen heter det videre at flere av temaene «krever grundige vurderinger og berører flere fagområder og interesser. Utvalget har derfor et bredt mandat, samt representanter fra mineralnæringen og samiske organisasjoner».

Mineralkommunene mener det er uheldig at kommunene ikke er representert i utvalget. Mineralkommunene mener også at mandatet er uklart. På den ene siden skal utvalget «identifisere mangler og mulige forbedringsområder og forenklinger mineralloven» og skal stå «fritt til å foreslå de endringene i mineralloven de mener er hensiktsmessige, med mindre annet er presisert i mandatet». På den annen side kan utvalget «vurdere endringer i reglene om […] avgifter, gebyrer m.v.», men ikke vurdere «endringer i skatte- og avgiftsregler for mineralnæringen ut over dette».

Mineralkommunene og USS vil be om at mandatet presiseres, og forventer at departementet gir klarsignal for at utvalget også kan fremme forslag om å innføre lokale skatte- og avgiftsordninger. USS vil be om et møte med utvalget for å fremme USS sitt syn på minerallovgivningen.

Nærmere informasjon om utvalgets mandat og sammensetning finner du her.

Vil ha lønnsom og bærekraftig mineralvirksomhet