Home Nyheter Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden — Distriktsmeldingen

Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden — Distriktsmeldingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag lagt frem en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. 

I medlingen er det også et avsnitt om Kraftskatteutvalget, om Nasjonal ramme for Vindkraft (som nå er skrinlagt) og om utmarksforvaltningen. Om  utmarksforvaltningen heter det blant annet:

«Utmarksforvaltningen er et sammensatt felt, med flere aktører og ansvarsforhold og avveininger mellom ulike hensyn. Flere departementer samarbeider om å forenkle utmarksforvaltningen. Siktemålet er å styrke lokaldemokratiet, forenkle og redusere byråkrati, og legge til rette for mer verdiskaping basert på naturressurser. Regjeringen vil videreføre arbeidet med utmarksforvaltning, med vekt på samordning og digitalisering.»