Home Nyheter Kommuner med ulverevir kan søke midler fra tilskuddsordningen til prosjektet om dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger – søknadsfrist 1. juli!

Kommuner med ulverevir kan søke midler fra tilskuddsordningen til prosjektet om dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger – søknadsfrist 1. juli!

Regjeringa lanserte sommeren 2017 en ordning for å søke tilskudd for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. For 2020 er det i statsbudsjettet satt av 20,56 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Som opplyst i tidligere nyhetsbrev, fikk USS i konsultasjonsmøte med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet 7. mai 2020 gjennomslag for at kommunene i ulvesonen kan bruke midlene fra tilskuddsordningen til prosjektet som har til hensikt å dokumentere ulvesonens samlede virkninger. USS har i den forbindelse innhentet et notat fra Geir Harald Strand i NIBIO med skisse til prosjektbeskrivelse og grovt kostnadsestimat som er sendt til de berørte kommuner. Om bruken av midlene til prosjektet skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider:
«I eit dialogmøte mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i mai 2020, vart det gjort avtale om at det i 2020 kan løyvast midlar frå tilskotsordninga til eit USS-initiert prosjekt som vil kartlegge livskvalitet og levekår i ulvesona.»

USS oppfordrer kommunene som er omfattet av tilskuddsordningen om å søke på midlene for bruk i prosjektet. 

Søknadsfristen er 1. juli. 

Nærmere informasjon om søknadsprosessen fremgår her