Home Nyheter Klima- og miljøministeren setter Stortingets ulveforlik til side
Lupus

Klima- og miljøministeren setter Stortingets ulveforlik til side

USS har vurdert Klima- og miljødepartementets vedtak av 20. desember 2016 der departementet opphever rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling. Nedenfor er USS' brev til departementet 1. januar 2017.

I USS brev fremgår det av sammendraget:

"Det er USS syn at vedtaket bygger på en uriktig forståelse av naturmangfoldloven § 18 sammenholdt med Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv. Bestemmelsen gir anvisning på en vesentlig bredere interesseavveining enn den departementet har lagt til grunn i sitt vedtak, og Stortingets bestandsmål forutsetter det samme i situasjoner der bestandsmålet vil være nådd også etter lisensfelling.

I vedtaket utlegges Justisdepartementets lovavdelings vurdering av 15. desember 2016 misvisende, slik at det uriktig etterlates inntrykk av at Lovavdelingen har tatt stilling til de faktiske forhold i saken. Det er ikke tilfelle. USS syn kan sammenfattes slik:

  • Klima- og miljødepartementet skulle ha anlagt et vesentlig bredere vurderingstema i sin klagebehandling hvor også andre interesser enn å avverge skade på husdyr skulle ha vært vurdert.
  • Departementets klageavgjørelse bygger på en for snever og statisk interesseavveining, uavhengig av at øvre grense for bestandsmålet for ulv vil være i behold etter uttak.
  • Grunneiers jaktrett er omfattet av eiendomsbegrepet i naturmangfoldloven § 18 bokstav b. USS er derfor uenig i departementets rettsoppfatning når det uttales at jaktrettigheter ikke er en legitim interesse i interesseavveiningen.
  • Svensk høyesterett har nylig avsagt en dom som tillater lisensfelling av ulv i Sverige, og hvor begrunnelsen og interesseavveiningen er slik USS mener departementet burde ha gjort i sin avgjørelse.