Home Nyheter Julehilsen fra leder

Julehilsen fra leder

Enda et travelt USS-år er snart over og julefreden senker seg. Det har vært høy aktivitet i hele 2019 med stadig nye saker og arbeidsområder som er viktig for USS å gripe tak i. Antall medlemskommuner har økt til 98, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon.

Sentralpolitisk er det stor enighet om viktigheten av å trygge og styrke lokaldemokratiet og den lokale råderetten, men i den politiske virkelighet viser det seg stadig at kommunene møter på utfordringer. Bærekraftig bruk av våre naturressurser defineres og forstås ofte helt ulikt av oss som lever midt i og av disse ressursene, og de som betrakter dette på avstand.

Kampen for å oppnå felles forståelse av vedtatt rovviltpolitikk er på mange måter et symbol på det USS kjemper for også på alle våre andre arbeidsområder – fra arealpolitikk til lokal beskatningsrett og verdiskaping basert på de lokale naturressurser. Konsultasjonsordningen på rovvilt som USS deltar i sammen med Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet viser at dialog og gjensidig kunnskapsutvikling bidrar til den konfliktdemping vi så sårt trenger i rovviltforvaltningen. USS har jobbet nitidig i konsultasjonsmøtene, noe vi mener har gitt seg utslag i viktige endringer i forvaltningen som bygger opp om USS’ mål. Vi er slett ikke i mål og stadig nye utfordringer dukker opp men vi er fornøyd med den tette kontakten USS har fått med politisk ledelse i departementene og i forvaltningen som helhet – medregnet Miljødirektoratet, SNO og Rovdata. På slutten av året var USS parthjelp for Staten i ankesaken som WWF har anlagt for ulvefellingen i 2018. Dommen er forventet i januar 2020.

USS tar som kjent ikke standpunkt for eller imot vern, verken av rovvilt eller areal – men er opptatt av at beslutningen om vern tas nærmest mulig den som berøres av vernet. Noen steder vil majoriteten være for vern, andre steder vil man være imot eller ønsker det effektuert annerledes enn man legger opp til fra sentralt hold. Den omfattende mobilisering over hele landet som har vært i år mot nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging, viser først og fremst to ting: At lokalsamfunnene har følt seg overkjørt -både de som ikke har ønske om vindkraftutbygging men i nasjonal rammeplan var inkludert, og på den andre siden de kommuner som ønsker utbygging men ikke var inkludert i rammeplanen. Den andre siden av dette handler om lokale incentiver for vindkraftutbygging – sannsynligvis ville den lokale interessen for vindkraftutbygging vært større dersom man på linje med vannkraftutbygging hadde lovfestede, forutsigbare og langsiktige rettighetsinntekter. USS vil via sin deltagelse i paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene fortsette sitt arbeid for en lokal beskatningsrett på andre naturressurser uavhengig av naturressurstype.

USS jobber for at vedtatt politikk, stortingets vilje, skal følges opp av både politikere og forvaltning. Vi har et aktivt landsstyre med høy kompetanse og landets beste jurister på områder som omhandler hvordan vedtatt politikk er å forstå. Sekretariatet vårt har vunnet utallige rettsaker for kommunene mot staten, og for øvrig med sitt opplærings- og påvirkningsarbeid bidratt til at lokaldemokratiet har en betydelig bedre stilling i dagens Norge enn det ville hatt uten USS.    

I 2019 har USS også arbeidet for lokale interesser ved behandling av ny fjellov, innføring av lokal forvaltning i Nordland og Troms, hyttepolitikk, utbygging av digital infrastruktur og videreføring av USS-arbeidet for trygging av lokal forvaltet motorisert ferdsel i utmark. USS inviteres til å delta i stadig flere fora og er synlig på mange arenaer der våre interesseområder er i fokus. I høst kom det regjeringsoppnevnte kraftskatteutvalget med sin NOU og med forslag som utfordrer vertskommunene mer dramatisk enn noe vi i vannkraftens hundreårige historie tidligere har opplevd. Det har vært og er noen spesielt tøffe arbeidsmåneder i etterkant av dette. Men midt oppi dette har det etablert seg nye allianser og interessefellesskap med kraftbransjen. Et spennende interessesamarbeid som kan få stor betydning for det felles arbeid mot økt fornybarproduksjon og samtidig lokalsamfunnsutvikling; den grunnleggende forståelse av at vind-vind trengs for å få noe til!

Vi har mye å utrette i 2020 og har egentlig kun én organisatorisk utfordring, nemlig prioritering innenfor de økonomiske rammer vi nå en gang har; nye medlemskommuner ønskes derfor hjertelig velkommen og vi oppfordrer alle medlemskommunepolitikere til å ta en god snakk med politikerkolleger i potensielle nye medlemskommuner!

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i landsstyret for den jobben dere gjør og for den støtten og tilliten dere gir meg som leder. Det er en sann glede å få jobbe med engasjerte lokalpolitikere fra alle partier som har ett felles mål – å synliggjøre hva vi legger i et levende lokaldemokrati og vår legitime rett til å forvalte de lokale naturressursene.

Det er mange både i og utenfor landsstyret i USS som gjør en formidabel jobb - enten direkte eller indirekte – for de saker USS jobber for. Jeg vil spesielt trekke frem Lars Erik Hyllvang som vi nylig fikk sjokkbeskjeden om at har gått ut av sin tid. Lars Erik bidro sterkt til organisasjonen vår i både politisk virke og organisatorisk – han vil for meg bli stående for et forbilde for oss i USS, både som politiker og som menneske – vi lyser fred over Lars Eriks minne!

Til slutt - takk til alle våre samarbeidspartnere for godt samarbeid. En spesiell takk til vårt sekretariat i Lund & Co. – sammen gjør vi distrikts-Norge sterkere!

GLEDELIG JUL OG GODT NYTTÅR MED TAKK FOR ET AKTIVT USS-ÅR I 2019!