Home Nyheter Høyesterett skal behandle «ulvesaken» - USS er partshjelper for staten

Høyesterett skal behandle «ulvesaken» - USS er partshjelper for staten

Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2020 dom i «ulvesaken».

Lagmannsrettens flertall på to dommere fant at Klima- og miljødepartementets vedtak 1. desember 2017 om lisensfelling av ulv i revirene Julussa og Osdalen er ugyldig som følge av feil rettsanvendelse. Mindretallet på ett medlem fant vedtaket gyldig.

En samlet lagmannsrett fant at vedtaket av samme dato om felling av ulv utenfor ulvesonen er gyldig.

Både staten og WWF har anket dommen, og begge ankene er tillatt fremmet. WWFs anke gjelder lagmannsrettens vurdering av at vedtaket om felling av ulv utenfor ulvesonen er gyldig, mens staten har anket vurderingen av at vedtaket om felling av ulv innenfor ulvesonen er ugyldig.

Når Høyesterett har tatt saken til behandling, vil det forhåpentligvis gi en avklaring av forholdet mellom Bernkonvensjonen og norsk rovviltforvaltning. Blant de spørsmål som skal vurderes, er om den sørskandinaviske ulvestammen skal vurderes samlet, og forståelsen av naturmangfoldloven § 18 bokstav c.

USS har erklært partshjelp til støtte for staten, og har fått tillatelse til å være partshjelper for Høyesterett.