Home Nyheter Høring – forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Høring – forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Det foreslås blant annet endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b om rovviltklagenemnd. Det foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for rovvilt, §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt, og § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt. Det forslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 vedrørende fellingsmetoder av jerv.

Flere av endringsforslagene er i samsvar med USS sitt syn og de forslag USS har fremsatt ovenfor departementet gjennom konsultasjonsordningen, for eksempel forslaget om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt. Derimot stiller USS spørsmål ved om forslaget om å slå sammen flere rovviltnemnder og forslaget om å etablere en uavhengig klagenemd vil være i samsvar med rovviltforliket og regjeringens formål om økt lokalt selvstyre.

USS vil nå gå grundig igjennom høringsforslaget, og saken vil bli behandlet på landsstyremøtet 28. til 30. august 2019. Utkast til høringsuttalelse vil deretter bli oversendt til medlemskommunene, slik at USS og berørte medlemskommuner kan inngi utfyllende høringsuttalelser innen fristen 1. oktober 2019.

Vi inntar link til høringsforslaget som kan leses på departementets sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-endringer-i-regelverke...