Home Nyheter Enstemmig tilslutning på Stortinget til vindkraftmeldingen
Vindmølle

Enstemmig tilslutning på Stortinget til vindkraftmeldingen

Stortinget behandlet tirsdag 1. desember en melding fra regjeringen om Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019–2020)).

Naturressurskommunene er fornøyd med Stortingets enstemmige tilslutning til kravet om gjeninnføring av plan- og bygningsloven som det primære planrettslige grunnlaget for vindkraftanlegg, og at regjeringen innen mai 2021 skal fremme forslag om et nytt skatte- og avgiftsregime som tilgodeser de berørte kommuner.

Stortinget ga sin tilslutning og avsa følgende vedtak:

Komiteens tilråding romertall I.

Stortinget ber regjeringen sette en frist på inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftanlegget må være i drift.

Komiteens tilråding romertall II.

Stortinget ber regjeringen om at det i konsesjonen fremkommer antall og høyde på vindturbiner og at det etableres en buffersone til bebyggelse eller annen aktivitet.

Komiteens tilråding romertall III.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.

Komiteens tilråding romertall IV.

Stortinget ber regjeringen sørge for at både den felles svensk-norske elsertifikatordningen og de særskilte avskrivningsordningene for vindkraftanlegg avvikles senest 31. desember 2021.

Komiteens tilråding romertall V.

Stortinget ber regjeringen på egnet måte utrede og fremlegge for Stortinget alternativer for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegget.

Komiteens tilråding romertall VI.

Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, inkludert en vurdering av hvordan en hensiktsmessig innretning på og tidsplan for hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan økes.

Komiteens tilråding romertall VII.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft kan sikres, for eksempel naturressursskatt, en produksjonsavgift eller en annen hensiktsmessig innretning for alle involverte parter.

Komiteens tilråding romertall XVIII.

Meld. St. 28 (2019–2020) – Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen

– vedlegges protokollen