Home Nyheter 9/14 - Regjeringen vil ha færre innsigelser og nytt tvisteløsningsorgan

9/14 - Regjeringen vil ha færre innsigelser og nytt tvisteløsningsorgan

Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for bruk av innsigelser i planarbeidet, samt varslet oppstart av arbeid med et nytt tvisteløsningsorgan for å håndtere konflikter mellom stat og kommune.

Mange innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven og uenigheter mellom stat og kommuner berører USS-relevante saker om bruk, vern og forvaltning av utmarksområder. Nye retningslinjer for innsigelser og et tvisteløsningsorgan for å håndtere konflikter vil derfor få betydning for kommunenes posisjon i flere USS-relevante saker.

Nye retningslinjer for innsigelser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene med nye retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (Rundskriv H-2/14).

- Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier Sanner.

Les brevet og det nye rundskrivet her på departementets hjemmesider.

Starter arbeidet med tvisteløsningsorgan

Regjeringen har også nylig varslet at arbeidet med å utrede et nytt tvisteløsningsorgan for løsning av konflikter mellom stat og kommuner er i gang. Når en kommune mener at statlig overprøving av egne vedtak eller praksis ikke er korrekt, skal kommunen få en ny vurdering gjennom tvisteløsningsordningen. I dag er det staten som avgjør uenigheter mellom stat og kommune.

- Et viktig poeng med ordningen, vil være å åpne for at en uavhengig instans skal kunne vurdere om statens overprøving av kommunale vedtak er lovlige, sier Sanner.

Nå skal en interdepartemental arbeidsgruppe utrede tvisteløsningsordningens form og virkeområde. Arbeidsgruppen skal også utrede forslag til lovendringer som skal begrense statsforvaltningens mulighet til å overprøve kommunale vedtak. 

Les mer om dette arbeidet her på departementets hjemmesider.

USS vil følge det videre arbeidet med dette.

Følg også USS på Facebook.