Home Nyheter 4/14 - Høringsuttalelse til ny forskrift om tiltak for å stanse/avverge skade fra vilt

4/14 - Høringsuttalelse til ny forskrift om tiltak for å stanse/avverge skade fra vilt

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt. USS mener at det avgjørende for å oppfylle forskriftens formål, er at vedtaksmyndigheten i størst mulig grad ligger lokalt.

USS stiller seg positiv til at den tidligere forskriften fra 1997 nå avløses av en ny forskrift. Den någjeldende forskriften er lite pedagogisk og praktisk utformet, noe som kan skape usikkerhet om rettsreglene på området.

USS er generelt opptatt av at naturforvaltning skjer på lavest mulig nivå og nærmest mulig de innbyggerne som berøres av forvaltningen og som lever i og bruker det aktuelle naturmiljøet. Vi mener derfor at kommunen bør ha samme myndighet som etter den någjeldende forskriften til å gi tillatelse til uttak av vilt.

I forslaget er uttak av en rekke arter overført fra kommunens beslutningsmyndighet til Fylkesmannen. USS’ syn er at det er kommunen som best kjenner skadepotensialet og de konkrete forholdene for hver enkelt art i kommunen, og at kommunen derfor må beholde vedtaksmyndigheten slik den er i någjeldende forskrift fra 1997.

Les høringsuttalelsen her

Følg USS på facebook