Home Nyheter 35/14 - Utmarksforvaltningen skal forenkles

35/14 - Utmarksforvaltningen skal forenkles

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har nedsatt en faggruppe, som skal foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. USS har bedt om å få inn en representant i faggruppen.

Faggruppen er nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet  (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), og faggruppen skal levere sin rapport innen 1. desember 2014. Faggruppens mandat er å foreslå konkrete tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen, og i første omgang skal gruppen se på forenklinger som ikke krever endringer i lover eller forskrifter.

På KMDs nettsider er det oppgitt at faggruppen består av Eva Irene Falleth og Nikolai Winge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt Jørgen Hoffmann fra Statskog SF.

USS har i dag sendt et brev til KMD og bedt om å få inn et medlem i faggruppen. USS er positive til departementets initiativ og formål med dette arbeidet, men påpeker at faggruppen bør suppleres med et medlem fra det forvaltningsnivået som man gjennom arbeidet i faggruppen ønsker å tillegge mer ansvar og myndighet, nemlig kommunene. Videre er faggruppen omtalt som uavhengig på KMDs nettsider, og USS har derfor funnet grunn til å påpeke at Statskog SF gjennom mange år har motarbeidet flere av kommunenes forslag om økt lokal forvaltning, herunder forslag i Samerettsutvalgets innstilling fra 2007, NOU 2007: 13.

Faggruppens mandat er blant annet basert på Regjeringserklæringens punkt 8, og skal ta utgangspunkt i at

Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen

Brevet kan leses her: brev til KMD

Følg USS på Facebook

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har nedsatt en faggruppe, som skal foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. USS har bedt om å få inn en representant i faggruppen.