Home Nyheter 3/14 - Høringsuttalelse fra USS om rovvilterstatning

3/14 - Høringsuttalelse fra USS om rovvilterstatning

USS har avgitt høringsuttalelse til forslag til ny rovviltforskrift. USS mener forslaget til ny forskrift ikke er i samsvar med retten til full erstatning, og ber om at forslaget ikke innføres.

USS sitt prinsipielle syn er at dyreeiers rett til full erstatning for rovvilttap må videreføres, slik dette også kom til uttrykk i vår høringsuttalelse av 28. juni 2012. USS er derfor glad for at denne retten, slik den er nedfelt i naturmangfoldloven § 19, videreføres:

«Når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, yter staten full erstatning for tapet og følgekostnadene i samsvar med forskrift…»

Forskriften kan bare endres på måter som ivaretar denne retten.  

Et ekspertutvalg for rovvilterstatning foreslo i en rapport av 2011 å redusere kravene til skadedokumentasjon (kadaverfunn) innenfor dagens ordning. Miljødirektoratet sier i høringsbrevet at forskriftsendringene er en oppfølging av utvalgets anbefalinger. USS kan ikke se at det er tilfellet, da høringsforslaget innebærer økte krav til skadedokumentasjon. USS mener videre at forslaget vil innebære at husdyreiere ikke vil få dekket sitt sannsynlige rovvilttap fullt ut i henhold til naturmangfoldloven.

Videre innebærer forslaget en omfattende og kostnadskrevende tiltaksplikt for dyreeiers regning og risiko som vilkår for rovviltskadeerstatning. Dette er en endring av viktige forutsetninger for norsk rovviltpolitikk, hvor det har vært enighet om at det er storsamfunnet som skal bære de økonomiske kostnadene for vedtatt rovviltpolitikk, og at dette ikke skal veltes over på den enkelte borger. Med dette forslaget settes dette prinsippet til side for de husdyreiere som i sterkest grad er berørt av faste rovviltforekomster i sine beiteområder.  

Les USS sin høringsuttalelse her.

Følg USS på Facebook.