Home Nyheter 29/14 - Stort flertall for lokal forvaltning av motorferdsel

29/14 - Stort flertall for lokal forvaltning av motorferdsel

Stortingets energi- og miljøkomite har i dag avgitt innstilling om motorferdsel, og det er gledelig at innstillingen viser et stort flertall på Stortinget for det USS har jobbet for i mange år: Forvaltningen av motorferdselen skal være lokal! USS mener Regjeringen bør respektere Sivilombudsmannens vurdering av forsøksordningen og skrinlegge det midlertidige forsøket, og prioritere arbeidet med å fremme et lovforslag om lokal forvaltning i tråd med det brede stortingsflertallet.

Bred tilslutning til lokal forvaltning av motorferdsel

Stortingets energi- og miljøkomite har i dag avgitt innstilling til representantforslag om motorferdsel.

Komiteens flertall bestående av Ap, Høyre, FrP, KrF, Sp og Venstre foreslår følgende:

"Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer inntatt i loven."

Kun SV og De Grønne går imot dette forslaget.

Når det gjelder føringer for de retningslinjer som skal legges til grunn for forslaget, er det derimot ulike flertall på hvor omfattende føringer som skal legges fra Stortingets side:

"Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne, forutsetter at regjeringen påser at en lokal forvaltning må skje innenfor rammene av statlige retningslinjer fastsatt i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Retningslinjene bør inneholde forbud mot å legge løyper i verneområder, villreinområder, viktige friluftslivsområder og områder som er særlig viktige for enkelte fugle- og dyrearter og annet naturmangfold. Videre skal scooterløypene ikke være til sjenanse for hytteliv, fastboende og annet friluftsliv. Det må i tillegg tas hensyn til kulturminner og kulturmiljø. Dette flertallet ber regjeringen i forbindelse med lovarbeidet særlig vektlegge overnevnte forhold, og sørge for at retningslinjene faktisk bidrar til at en ny forvaltningsmodell legger til rette for en praksis som oppfyller formålsparagrafen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag."

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er noe mer tilbakeholdne i sine føringer for hvor strenge retningslinjene bør være, og uttaler at de; 

"...forutsetter at en lokal forvaltning skjer innenfor rammene av nasjonale retningslinjer fastsatt i lov. Retningslinjene bør inneholde forbud mot å legge løyper i verneområder og nasjonale villreinområder. Det må tas hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø."

Det fremgår med dette at alle partier er enige om at en ny ordning med lokal forvaltning ikke innebærer noe frislipp for snøskuterkjøring. Endringene gir de kommuner som ønsker det adgang til å etablere fastlagte løyper for skuterkjøring utenom sårbare områder, og det skal også tas hensyn til andre viktige interesser. Den lokale forvaltningen vil derfor bli utøvd innenfor strenge retningslinjer.

Den midlertidige forsøksordningen bør nå avsluttes

I innstillingen støtter Senterpartiet å videreføre den nye, midlertidige forsøksordningen som omfatter ca 100 kommuner, dette til tross for at Sivilombudsmannen (se USS-nytt 28/14) og andre juridiske vurderinger konkluderer med at forsøket er ulovlig. Klima- og miljødepartementet har ikke avklart hvordan regjeringen vil håndtere forsøket etter Sivilombudsmannens uttalelse, men dersom H og FrP ønsker å videreføre forsøket er det med Senterpartiets støtte flertall for dette i Stortinget.

Det er praksis – og også helt nødvendig for den kontrollfunksjon Sivilombudsmannen skal ha overfor forvaltningen – at Sivilombudsmannens avgjørelser respekteres, også når man er uenig. USS mener Sivilombudsmannens juridiske vurdering innebærer at det midlertidige forsøket bør stoppes.

Å videreføre forsøket slik situasjonen nå har utviklet seg, vil gi en betydelig og unødvendig usikkerhet for de aktuelle kommunene fremover:

Dersom antallet forsøksenheter skal reduseres for å imøtekomme Sivilombudsmannens kritikk av forsøkets omfang, kan det bety at mange av kommunene som nå er med i forsøksordningen ikke får være med likevel. De juridiske innvendinger som retter seg mot forsøksordningens lovlighet er også rettsspørsmål som kan bli prøvd for rettsapparatet, med den videre usikkerhet dette kan medføre. Og skal forsøket ha en realitet i form av erfaringer og evaluering, vil den lovprosess og de lovendringer det nå er flertall for måtte avvente de erfaringer man gjør seg. Forsøket kan således forsinke den lovendringen det nå er et bredt flertall for på Stortinget. 

USS vil derfor anbefale at Regjeringen tar konsekvensen av Sivilombudsmannens avgjørelse og setter forsøket til side, og i stedet prioriterer å fremme et lovforslag om lokal forvaltning i tråd med det brede stortingsflertallet som fremgår av innstillingen. Dette vil raskest gi kommunene en forutsigbar ordning for en lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen.

Les også USS-nytt nr. 24/14 om USS innspill til dok. 8 forslag om å avslutte forsøksordningen.

Les USS sin uttalelse om saken på landsmøtet i april.  

Følg også USS på Facebook.