Home Nyheter 27/14 - Verdiskaping i villreinfjellet

27/14 - Verdiskaping i villreinfjellet

En arbeidsgruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet skal utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villrein på en måte som også bidrar til økt verdiskapning i villreinområdene.

- Arbeidsgruppen jeg har nedsatt skal konkretisere hvordan vi kan bruke den norske og europeiske villreinhistorien til økt verdiskaping, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

De første menneskene som bosatte seg i Norge, var fangstfolk som fulgte etter villreinen. Villreinen vandret inn i Norge fra sør og øst. Derfor er ideen å opprette to regioner som viser hvor den europeiske villreinen kom fra.

De to regionene vil omfatte flere av de nasjonale villreinområdene. Arbeidsgruppen skal også gi vurderinger og anbefalinger om samhandling med handlingsprogrammene for regionale planer for de nasjonale villreinområdene. Arbeidsgruppen skal levere sin utredning innen 1. juni 2015 og ledes av forsker Hans Olav Bråtå.

- Vi har et stort potensial til bærekraftig villreinbasert næringsutvikling her i landet. Jeg håper denne arbeidsgruppen kan være starten på en videre satsing på reinen og fjellet som kilde til verdiskaping, sier Sundtoft.

Se arbeidsgruppens mandat og sammensetning her på Klima- og Miljødepartementets hjemmesider.

USS er positiv til arbeidet, og vil følge med på det som skjer videre. For mange kommuner med villreininteresser er økt kunnskap og tilrettelegging for en bærekraftig verdiskapning som spiller på lag med villreininteressene av stor betydning. USS er opptatt av at erfaringene fra det kommunale forvaltningsnivået i områder med villrein også blir trukket inn i utvalgets arbeid. 

Følg også USS på Facebook.