Home Nyheter 23/14 - Kommuneproposisjonen 2015

23/14 - Kommuneproposisjonen 2015

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la i dag fram Kommuneproposisjonen for 2015. Proposisjonen inneholder en egen meldingsdel om kommunereformen, og Regjeringen varsler at den har igangsatt arbeidet med et tvisteløsningsorgan for stat og kommune. Etablering av snøskuterløyper og forsøksordningen er omtalt på side 191. Forøvrig er få andre USS-saker omtalt.

Utredning av en tvisteløsningsmekanisme for konflikter mellom stat og kommune

Regjeringen varslet i Sundvollen-plattformen at den ville opprette et tvisteløsningsorgan for å håndtere konflikter mellom stat og kommune. I Kommuneproposisjonen, Prop. 95 S (2013-2014), skriver Regjeringen at man nå utreder en tvisteløsningsmekanisme for disse konfliktene. Regjeringen skriver videre at "[i] arbeidet inngår blant annet en utredning av om disse tvistene skal behandles av de alminnelige domstolene, eller om det bør opprettes et uavhengig tvisteløsningsorgan".  Videre utredes også hvordan man kan begrense statlige klageinstanser overprøving av kommunale vedtak. Det er ikke oppgitt noen tidsramme for arbeidet med en tvisteløsningsmekanisme.

Etablering av snøskuterløyper

Forsøket med etablering av snøskuterløyper er omtalt på side 191 i proposisjonen, som er et eget vedlegg 6 til dokumentet. Her fremgår det at det er 104 kommuner som har fått stadfestet lokale forskrifter for snøskuterløyper som etableres i medhold av plan- og bygningsloven. Forsøkene varer til senest 31. desember 2018.

Kommunereform

Kommunereform behandles i vedlegg 1 i proposisjonen. Her fremgår det at man tar sikte på at en ny kommunestruktur er på plass fra 2015-2017. Under pressekonferansen i dag, 14. mai 2014, uttalte ministeren at Regjeringen ser for seg stortingsvedtak om kommunereformen våren 2017.

Kommuneproposisjonen finner du her: Prop. 95 S (2013-2014)

Følg også USS på Facebook.