Home Nyheter 22/14 - Revidert nasjonalbudsjett

22/14 - Revidert nasjonalbudsjett

USS har gjennomgått revidert nasjonalbudsjett for 2014. Det er få omprioriteringer som har betydning for USS' arbeidsområder. Staten har redusert sitt ekstraordinære utbytte fra Statskog SF fra 93 mill. kroner til 56,6 mill. kroner fordi Statskogs inntekter er lavere enn antatt.

Utbytte fra Statskog

Kapittel 5652, post 85 innebærer en reduksjon på 50,9 mill. kroner som følge av at Statskogs inntekter ved arronderingssalg og skogvern er lavere enn ventet. Reduksjonen i det ekstraordinære utbyttet gir grunnlag for et totalutbytte til staten på 70,1 mill. kroner fra Statskog SF.

Reduserte bevilgning til Direktoratet for mineralforvaltning

Regjeringen foreslår i kapittel 906 post 31 å redusere bevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning til opprydding etter Løkken-gruven, Meldal kommune, fordi arbeidene med opprydding går saktere enn forutsatt. Arbeidet med opprydding etter kobbergruven foutsetter en tiltaksplan som må godkjennes av Miljødirektoratet. Bevilgningen på 35 mill. kroner til opprydding reduseres med 27 mill. kroner til 8 mill. kroner som følge av forsinkelsen.

Det er for øvrig få omprioriteringer i statsbudsjettet, som har betydning for USS-saker.

Dokumentene til revidert nasjonalbudsjett finner du her: budsjettdokumenter

Følg også USS på Facebook.