Home Nyheter 20/14 - Behov for høy beredskap i rovviltforvaltningen

20/14 - Behov for høy beredskap i rovviltforvaltningen

Miljøminister Tine Sundtoft har sendt brev til fylkesmennene, rovviltnemndene og Miljødirektoratet om behovet for en høy beredskap for effektivt uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder. Årets beitesesong forventes å bli ekstra krevende fordi Sverige ikke har gjennomført lisensjakt på ulv i år.

Sundtoft mener det er behov for en tydeligere og mer effektiv soneforvaltning, med klar differensiering av praksis mellom prioriterte beiteområder og prioriterte yngleområder for rovdyr. Statsråden understreker at dette skal innebære lav terskel for felling av rovvilt som har gjort eller forventes å gjøre skade i prioriterte beiteområder, mens det i prioriterte yngleområder for rovdyr skal terskelen være tilsvarende høy.

Miljøministeren peker på at forvaltningen av ulv er særlig krevende, med store tap av beitedyr også utenfor sonen. Innvandringen av ulv fra Sverige forventes å øke i 2014 grunnet stans av ulvejakten i Sverige i vinter. Sundtoft ber derfor samtlige forvaltningsmyndigheter i rovviltforvaltningen om å ha høy beredskap og tett oppfølging, slik at man så langt det er mulig sikrer at uttak av rovvilt gjennomføres i prioriterte beiteområder for å redusere konfliktnivået.

Rovviltforlikets forutsetning om at det ikke skal være rovdyr som utgjør skadepotensial i prioriterte beiteområder har lenge vært gjenstand for debatt om terskelen for fellingstillatelse på rovdyr innenfor prioriterte beiteområder. I tråd med hva statssekretær Lars Andreas Lunde varslet på USS sitt landsmøte 24. april, skriver miljøministeren i brevet at hun jobber med en gjennomgang for å se om begrepet "skadepotensial" kan klargjøres slik at det blir tydeligere for alle aktører hva dette punktet i forliket innebærer.

Les brevet til rovviltforvaltningen her.

Følg også USS på Facebook.