Home Nyheter

Nyheter

USS-nytt

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel...

Foto: Stein J Bjørge
USS-nytt

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt hvorvidt boligtilgang i distriktene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Med...

Klimasæksmålet
USS-nytt

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske...

Julekort 2020
USS-nytt

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til...

USS-nytt

USS leder Hanne A. Velure skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 15. desember 2020 at vertskommuner og hyttefolk i større grad må finne sammen.I innlegget peker hun blant annet på at stadig...

USS-nytt

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013.og er organisatorisk en del av Utmarkskommunenes Sammenslutning. USS. På møte idag ble ordfører i Hjelmeland Bjørn Laugaland valgt som ny leder frem...

USS-nytt

Stortingsflertallet ved SP, Frp og med tilslutning fra Ap traff i dag 7. desember 2020 følgende verdtak:

"Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder...

USS-nytt

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset mot vertskommunenes rettigheter og plikter ved mineralutvinning....

Vindmølle
USS-nytt

Stortinget behandlet tirsdag 1. desember en melding fra regjeringen om Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019–2020)).

Naturressurskommunene er fornøyd med Stortingets enstemmige tilslutning...

USS-nytt

Naturressurskommunene, samarbeidsorganet for 200 kommuner med store naturressurser, er tilfreds med at det i Stortingets energi- og miljøkomite er bred enighet om å styrke vertskommunenes...

Sider