Home Node USS' høringsuttalelse - konsultasjonsordning - endringer i sameloven

USS' høringsuttalelse - konsultasjonsordning - endringer i sameloven

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28. februar 2020 fremgår at USS er positiv til en lovfesting av konsultasjonsordnigen. Mange kommuner har i flere år praktisert en slik ordning. USS mener at forslagene på enklte punkt bør være klarere og mer presise. Videre etterlyser USS forskrifter for en ytterligere avklaring, noe som synes forutsatt av departementet selv - men som ikke er fulgt opp. En veileder kan etter USS syn ikke erstatte behovet for forskrifter. Forskriftene bør ta hensyn til at det er ulike behov ulike deler av landet. 

USS overordnede syn fremgår av punkt 2 i høringssvaret:

"USS er positiv til at det lovfestes en konsultasjonsordning som også omfatter kommunene. Videre er USS positiv til at forslaget til endringer i sameloven med hensyn til konsultasjoner nå er sendt ut på høring, slik at USS får anledning til å gi sine innspill til forslaget. USS merker seg i den forbindelse at det er gjort en rekke endringer i det opprinnelige forslaget slik det ble skissert i NOU 2007:13.

USS ser det som en fordel at partene møtes så tidlig som mulig i beslutningsprosessen, slik at det legges til rette for at partene kan komme til enighet. Det kan også påpekes i denne sammenheng at en rekke medlemskommuner i USS allerede praktiserer forskjellige former for konsultasjonsordninger.  

Det følger av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 6, 7 og 15 og SP artikkel 27, jf. artikkel 1 en forpliktelse til å konsultere organer og sammenslutninger som er representative for de samiske interessene ved iverksettelse av administrative tiltak som kan få direkte betydning for samene. Med utgangspunkt i en slik forpliktelse er det hensiktsmessig at konsultasjonsordningen formaliseres og lovreguleres også for kommunenes del.

USS er videre opptatt av at konsultasjoner med representanter for samiske interesser gjennomføres på en slik måte at samiske interesser faktisk kommer frem og får anledning til å bli hensyntatt i beslutningsprosesser, jf. også proposisjonens kapittel 5. Dette forutsetter kunnskap om kommunikasjonsformer og kultur i hver av kommunene der konsultasjoner skal gjennomføres. Dette kan tilsi at det også bør avsettes midler til kompetansehevende tiltak.

For USS’ medlemmer er det viktig at konsultasjonsordningen får en form som gjør at konsultasjoner kan gjennomføres på en praktisk måte, som ikke unødig forsinker beslutningsprosesser i kommunene og fører til lengre saksbehandling. I denne forbindelse vises det til departementets konklusjoner i Prop. 116 L kapittel 4.2 der departementet legger til grunn at statene har et handlingsrom ved den nærmere gjennomføringen av konsultasjonsplikten. Som nevnt i proposisjonens kapittel 4.4.3 krever folkeretten «hensiktsmessige prosedyrer», og variasjonen i behov for konsultasjoner fra kommune til kommune tilsier at innretning og form på konsultasjoner bør tilpasses behovet. Ettersom det er stor variasjon i størrelsen på samisk bosetting i medlemskommunene, vil det etter USS’ syn være hensiktsmessig at omfanget av og formen på konsultasjonsordningen tilpasses for å gjenspeile lokale forskjeller.

Det er videre viktig at lovreguleringen av konsultasjonsordningen er tilstrekkelig konkret og presis, slik at det ikke oppstår misforståelser verken om måten konsultasjoner skal gjennomføres på, eller konsekvensene av forskjellige utfall av prosessen. Lovteksten i forslaget til endringen i sameloven er etter USS’ syn ikke tilstrekkelig presis, noe som bare i mindre grad avhjelpes av veilederen. Etter USS’ syn bør reguleringen av konsultasjonsordningen gjøres mer konkret og presis i forskrifts form, og slik at en veileder da heller kunne ha kommet som et tillegg.  Det vises til at også departementet flere steder i proposisjonen peker på at lovforslaget er utformet på et overordnet nivå, og at det derfor er aktuelt med forskrifter med mer detaljerte bestemmelser (jf. f.eks. proposisjonens kapittel 5.3, 6.4.1, 8.3 og 12). Departementets egen forutsetning om en forskrift er likevel ikke fulgt opp.

USS mener det er viktig å fremheve at konsultasjonsprosedyrene i lovforslaget vil gjelde i tillegg/ved siden av en rekke saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og sektorlovgivningen, jf. forslaget til § 4-10 og proposisjonens kapittel 10. Det er derfor viktig at ikke det samlede regelverket fører til økt byråkrati slik av beslutningsprosesser og saksbehandlingen forsinkes.

Nedenfor følger USS’ konkrete innspill til enkelte av forslagene om konsultasjonsordningen for kommunene. Det er i hovedsak den konkrete reguleringen av gjennomføringen av konsultasjonene USS har innspill til, da USS som innledningsvis nevnt er positivt innstilt til at konsultasjoner innføres og lovfestes."