Home Node USS' høringsuttalelse til kraftskatteutvalgets rapport - NOU 2019:16

USS' høringsuttalelse til kraftskatteutvalgets rapport - NOU 2019:16

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av prinsipiell betydning for alle kommuner med naturressursbaserte næringer, oppfordres medlemskommuner til å avgi egne høringsuttalsler innen fristen 1. januar 2020.

USS syn på utvalgets forslag

Utvalgets forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må avvises.
Utvalgets forslag om at eiendomsskatt på store vannkraftverk skal verdsettes etter skattemessig verdi må avvises.
Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten må avvises.
Grunnrenteskattreglene endres til slik de var før 2007, slik at grunnrenteskatten kun treffer superprofitten.
Kommunenes lovbestemte konsesjons -og skatteordninger fra vannkraft kan ikke erstattes av kompensasjonsordninger. Verken overføringer eller økning i naturressursskatten er egnede kompensasjonsordninger.
Regjeringen må etablerere bedre konsesjons- og skatteregler for vindkraft, som også ivaretar interessene til de berørte kommuner.

Bakgrunn

Kraftskatteutvalget - også kalt Ekspertutvalget eller Sanderudutvalget, ble nedsatt i juni 2018. Den 30. september 2019 avga utvalget sin innstilling - NOU 2019:16. Samme dag sendte Regjeringen innstillingen på høring, med frist til 1. januar 2020 med høringssvar.

Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt, var krav fra kraftbransjen om endringer i den statlige grunnrenteskatten. Kraftbransjen har i flere år vist til at grunnrenteskatten slik den idag er utformet er til hinder for fornuftige reinvesteringer i eldre kraftanlegg.

I mandatet ble utvalget bedt om å vurdere samtlige skattearter, herunder også ordningene med naturressurskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonkraft til kommunene. For ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft ble utvalget bedt om å komme med forslag til forbedringer.

Utvalgets forslag

Utvalget foreslår å vidreføre dagens regler for grunnrenteskatten, men slik at grunnrenteskatten skjerpes. Utvalget foreslår dels å utvide grunnlaget, samt å senke innslagspunktet fra 10 000 kVA til 1 500 kVA slik at også småkraftverk fanges opp. Forslaget vil - sammen med en økning i skattesatsen føre til øklte inntekter for staten på 4,4 millarder kroner. 

På den annen side foreslår utvalget å avvikle ordnignene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft til kommunene, samt endringer i verdsettelsesreglene som i realteten avskaffer eiendomsskatt på vannkraftanlegg. Endringene vil innebære et inntektstap for kommunene på 3,66 milliarder kroner per år.

Utvalget foreslår ingen kompensasjonsordning, men skisser en kompensasjon gjennom økt naturressursskatt. 

USS syn på den videre behandlingen av NOU'en

USS er uenig i samtlige forslag. Om den nærmere begrunnelse for dette kan du lese i høringsutalelsen som følger vedlagt. I uttalelsen fremgår at USS ber om en snarlig avklaring av forslagene om de kommunale skatte- og konsesjonsordningene, både på grunn av den usikkerhet som er skapt når det gjelder kommunenes budsjetter og økonomiplan, og for forvaltningen av konsesjonskraften. Videre haster det med en avklaring om Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen innen 2030.