Home Node USS ber regjeringen skrote "Nasjonal ramme for vindkraft"

USS ber regjeringen skrote "Nasjonal ramme for vindkraft"

Vindmøller på Smøla

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".

Utmarkskommunenes Sammenslutning - USS -  ivaretar 97 kommuners interesser i utmarksspørsmål. Formålet er å styrke det lokale selvstyre i saker om bruk og vern av store utmarksområder basert på FNs bærekraftprinsipp. 40 av USS medlemskommuner er berørt eller omtalt i forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft  

I møte 30.august 2019 i Hattfjelldal vedtok et samlet landsstyre å be regjeringen skrinlegge forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land. Vedtaket bygger på følgende kritikk:

NVE har pekt ut 13 store utmarksområder som mest egnet for vindkraftutbygging med et samlet areal på mer enn 29 000 km2. Områdene er identifisert uten forhåndsklarering med de berørte kommuner og basert på grovmaskede vurderinger av berørte miljø- og samfunnsinteresser. Områdene er vesentlig større enn de områder som er tiltenkt fremtidige vindkraftanlegg.

USS mener en slik metode er uegnet som verktøy for å dempe de konflikter som verserer rundt vindkraftutbygging i Norge. Gjennom kartfestingen av store potensielle utbyggingsområder er forslaget mer egnet til å skjerpe konfliktnivået. Forslaget tilsidesetter også det grunnleggende utgangspunktet i norsk arealplanlegging og -forvaltning om at kommunene er primærplanmyndigheten. Det er kritikkverdig at berørte kommuner ikke er hørt.

NVEs forslag inneholder ingen gode begrunnelser for behovet for en storstilt vindkraftutbygging på land i Norge, verken av klimapolitisk eller energipolitisk karakter. Med de store naturinngrep som vil følge med den vindkraftutbygging den nasjonale rammen legger til rette for, bidrar også dette til et skjerpet konfliktnivå. Videre vindkraftutbygging må settes inn i en større energipolitisk sammenheng, også fordi vi allerede har et betydelig kraftoverskudd i Norge. USS etterlyser et «nasjonalt samfunnsregnskap» for vindkraft på land.

USS er endelig sterkt kritisk til gjeldende konsesjonspraksis, hvor store endringer i vindkraftanlegg som er gitt konsesjon, vedtas i ettertid gjennom såkalte MTA-planer, miljø-transport- og anleggsplaner. Det er grunnleggende konsesjonsjus å iverksette nye konsekvensutredninger dersom det søkes om endringer i vindmøllenes høyde eller lignende, som vil påvirke influensområdet for et påtenkt vindkraftanlegg. Det er de endelige samlede fordeler og ulemper som må være bestemmende for om et vindkraftanlegg skal tillates, og det er de endelige utbyggingsplaner som berørte interesser har høringsrett til.

Forslaget til nasjonal ramme inneholder ingen oversikt eller drøfting av det samlede skatte- og konsesjonsregimet for vindkraft. USS mener fraværet av lokale skatteordninger for vindkraft er en viktig årsak til den voksende kritikken mot videre vindkraftutbygging, og etterlyser politiske initiativ til ordninger som tilgodeser berørte lokalsamfunn med en andel av den verdiskaping bruk av lokale naturressurser gir grunnlag for, på samme måte som Norge i mer enn hundre år har innrettet sitt kraftskatteregime for vannkraft. 

Høringsuttalelsen kan du lese her: