Home Node USS høringsuttalelse til endringer i rovviltforvaltningen

USS høringsuttalelse til endringer i rovviltforvaltningen

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst . 

USS støtter forslaget om endringer i naturmangfoldloven § 17 annet ledd annet punktum for å bringe ordlyden i bestemmelsen i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, og for å sørge for at ordlyden gir best mulig uttrykk for hva som er rettstilstanden.  For USS er det viktig å understreke at det for legitimiteten til rovviltforvaltningen, slik den er i dag med todelt målsetting og soneinndelinger, at folk og lokalsamfunn opplever at de kan forsvare seg og sine dyr dersom det oppstår situasjoner med rovvilt der slikt forsvar er nødvendig. USS mener at praktiseringen av nødvergebestemmelsen ikke må være for streng, men må ta utgangspunkt i den enkeltes opplevelse av situasjonen og foreliggende handlingsalternativ.

USS støtter ikke opprettelsen av en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle klager over vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, jf. forslaget om ny § 26 b i naturmangfoldloven. USS mener det er av avgjørende betydning for rovviltforvaltningens og rovviltpolitikkens legitimitet at statsråden er ansvarlig og kan gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre den vedtatte politikken. USS mener at forslaget innebærer en politisk ansvarsfraskrivelse som vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn.

Når det gjelder klager over vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger, mener USS at slike klager kan behandles i den foreslåtte klagenemnden. Disse sakene er ikke på samme måte som klager over vedtak om felling m.v. av politisk karakter og egner seg derfor godt for behandling en uavhengig, faglig kompetent klagenemnd.

USS støtter ikke forslaget om endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om færre og nye forvaltningsregioner for rovvilt. USS mener at regionreformen ikke gjør det nødvendig med de foreslåtte endringer. USS viser til at det er viktig å legge til rette for så lokal forvaltning i rovviltpolitikken som mulig, da dette gir legitimitet til de vedtak som treffes. USS mener at de sittende rovviltnemndenes funksjonstid bør forlenges inntil de nye fylkestingene selv får uttalt seg om hvordan forvaltningsregioninndelingen bør være.

USS mener at forslaget om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av rovviltregioner, slik disse fremgår av de foreslåtte endringene i rovviltforskriften §§ 4 og 6, er for altdårlig utredet. For USS er det ikke mulig å slutte seg til endringsforslagene fordi det ikke fremgår hvilke konsekvenser de vil ha for den praktiske forvaltningen.

USS støtter forslaget til endringer i rovviltforskriften § 6 som medfører at Landbruksdirektoratet får rett til å uttale seg til de regionale forvaltningsplanene før disse vedtas av rovviltnemndene. USS mener det er viktig å styrke innslaget av landbruksfaglig kompetanse i rovviltforvaltningen, og at dette vil bidra til å styrke den todelte målsettingen.

USS støtter forslaget om endringer i rovviltforskriften § 18 slik at kommuner får klagerett på enkeltvedtak som er fattet i medhold av forskriften.  USS mener at kommunene allerede har rettslig klageinteresse som ivaretaker fellesskapets interesser i kommunen, men støtter at klageretten forskriftsfestes.

USS støtter forslagene til endringer i fellingsmetoder for jerv i forskrift om utøvelse av jakt, felling, fangst §§ 29 a og 34. USS mener det er viktig at det i lisensfellingen av jerv er så gode og effektive virkemidler tilgjengelig som mulig. USS antar at dette kan bidra til høyere deltakelse i lisensfellingen.

Høringsuttalelsen er vedlagt her