Home Node (Utkast) høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning til NOU 2018:11 Ny fjellov

(Utkast) høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning til NOU 2018:11 Ny fjellov

USS’ har laget et utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11. Høringsfristen er 28. februar 2018.

Utkastet kan leses her.

Om forslagene

USS har bedt om innspill fra medlemskommunene og det har vært en foreløpig gjennomgang av NOU’en i landsstyret. Utkastet er utarbeidet av sekretariatet, basert på de innspill vi har mottatt så langt.

Som det vil fremgå av utkastet støtter USS de fleste av Statsallmenningsutvalgets lovforslag. Der utvalget er delt,  er det tydelig markert om USS støtter flertallet eller mindretallet. USS høringsnotat tar for seg forslagene i den rekkefølge de er presentert i NOU’en, og høringssvaret bygger i stor grad på samme metodikk som Statsallmenningsutvalget har benyttet. Det har derfor ikke vært til å unngå at det er enkelte gjentakelser. En oversikt over de viktigste forslagene fremgår av punkt 2 og 3.

Særlige sentrale temaer for kommunene

Selv om USS støtter de fleste av forslagene, er det sentralt å fremheve at USS er uenig med utvalget i at fjellstyret skal være å anse som privat rettssubjekt, jf. innstillingen side 97. Dette sentrale temaet ser ikke ut til å ha vært gjort til gjenstand for noen videre analyser. Som det fremgår av Innstillingen punkt 9.1.1.1 fremgår det av forarbeidene til fjelloven at fjellstyret har vært ansett som forvaltningsorgan. Dette er også lagt til grunn av justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse i 1983.

Videre er USS uenig med utvalget når det legger til grunn at det ikke finner grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av statsallmenningene jf. Innstillingen punkt 3.1. USS mener at utvalget ikke har oppfylt mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan kommunenes rolle kan styrkes, se de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.

USS mener videre at utvalget ikke har fulgt opp mandatet når det foreslår nye regler for oppnevning av fjellstyret, som vil svekke kommunenes rolle.

Når det gjelder spørsmålet om avhendingsforbud bemerkes at utkastet er basert på hva landsstyret og landsmøtet la til grunn ved behandlingen av tilsvarende spørsmål  i forbindelse med SRU II.  

Videre prosess

Landsstyret i USS har fått oversendt utkastet, men det er ennå ikke formelt behandlet i styret. Fordi mange kommuner har bedt om å få et utkast så snart som mulig av hensyn til den kommunale behandlingen, sendes derfor utkastet ut i forkant av styrets behandling. Det tas forbehold om at styrets behandling kan innebære endringer. Som tidligere opplyst har USS og KS hatt møter i anledning utarbeidelse av høringsforslag. USS’ utkast ble presentert for KS 11. januar 2019, uten at det fremkom særlige merknader mot USS’ utkast.