Home Nyhetsoversikt
USS-nytt06. February 2021

Gratulerer med samefolkets dag 6. februar!Les mer ...

Styret i Naturressurskommunene
USS-nytt29. January 2021

I Naturressurskommunenes høringsuttalelse til Distriktsnæringsutvalget NOU 2020:12 støttes utvalgets anbefaling om lokal skatt ved bruk av naturressurser, etter modell fra vannkraftsektorenLes mer ...

USS-nytt18. January 2021

Høyesterett har besluttet at tvisten mellom utbygger av vindkraft (Fosen Vind DA) og Statnett på den ene siden og Fosen reinbeitedistrikt skal henvises til behandling i Høyesterett i storkammer. Dette innebærer at vil bli behandlet med 11 dommere, i stedet for frem dommere, som er vanlig. [ ] Les mer ...

USS-nytt07. January 2021

Visste du at vi omgir oss med mineraler hele dagen, og at alle USS sine medlemskommuner har mineraler i sin kommune? Mange miljøteknologier forutsetter også bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner, og dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

Men hvilken [ ] Les mer ...

Foto: Stein J Bjørge
USS-nytt04. January 2021

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt hvorvidt boligtilgang i distriktene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Med distriktskommune menes i rapporten kommuner med sentralitet 5 eller 6, lokalisert i egen bo- og [ ] Les mer ...

Klimasæksmålet
USS-nytt22. December 2020

Høyesterett frifant staten på alle punkter.

Alle dommerene var enige i forståelsen av Grunnlovens § 112.  Videre var det enighet om at vedtaket ikke var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 2 og 8, om retten til liv og retten til privatliv og familieliv. 

[ ] Les mer ...

Julekort 2020
USS-nytt21. December 2020

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til digitale møter – på godt og vondt. Saksmengden og – bredden har utviklet og antall medlemskommuner i [ ] Les mer ...

USS-nytt15. December 2020

USS leder Hanne A. Velure skriver i et debattinnlegg i Aftenposten 15. desember 2020 at vertskommuner og hyttefolk i større grad må finne sammen.I innlegget peker hun blant annet på at stadig oftere reiser mange nordmenn én-fire timer fra by eller tettbygd strøk, ut til en av Norges 500.000 [ ] Les mer ...

USS-nytt07. December 2020

Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013.og er organisatorisk en del av Utmarkskommunenes Sammenslutning. USS. På møte idag ble ordfører i Hjelmeland Bjørn Laugaland valgt som ny leder frem til neste landsmøte.

Styret i Mineralkommunene (MinUSS) består av følgende personer: [ ] Les mer ...

USS-nytt07. December 2020

Stortingsflertallet ved SP, Frp og med tilslutning fra Ap traff i dag 7. desember 2020 følgende verdtak:

"Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset [ ] Les mer ...

Pages

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.