Home Node Pressemelding: Hurdalsplattformen lover godt for Naturressurskommunene
Toppbanner til pressemelding for Naturressurskommunene

Pressemelding: Hurdalsplattformen lover godt for Naturressurskommunene

Naturressurskommunene er en paraplyorganisasjon for kommuneorganisasjoner med store naturressursbaserte virksomheter. Medlemmer er LVK - vannkraftkommunene, USS - utmarkskommunene, LNVK – vindkraftkommunene, Industrikommunene og NPK – ilandføringskommunene. Til sammen er 220 kommuner organisert under Naturressurskommunene.

Hurdalsplattformen inneholder flere positive lovnader om aktuelle saker for Naturressurskommunene. Nedenfor følger et utvalg sitater fra plattformen, som gir oss et godt grunnlag for dialog mot den nye regjeringen:

«Sikre lokalsamfunn innflytelse over egne naturressurser som stilles til rådighet for verdiskaping, og at lokalsamfunn og fellesskapet får en rettferdig del av verdiene som skapes»

«Sikre at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for utbygging, får mer igjen for det og sikres en rettmessig del av verdiskapingen, herunder gjennom endret skattlegging av vindkraft.»

Om de enkelte politikkområdene uttaler Regjeringen:

Naturforvaltning:

«Naturen er selve grunnlaget for velferden vår, og bærekraftig bruk av naturressursene er avgjørende for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting over hele landet. Regjeringen vil ta et krafttak for naturen gjennom å bruke og styrke naturens egen evne til å fange og lagre klimagasser.

Langsiktig og bærekraftig forvaltning av naturressursene er grunnprinsippet i regjeringens miljøpolitikk. Regjeringen vil sikre biologisk mangfold og sårbare økosystemer gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning. Gode forvaltertradisjoner gir ofte et bedre og mer langsiktig vern enn bare det formaliserte vernet. Mye av det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av menneskelig bruk, blant annet av beiteområder og slåttemark.»

Styrke hensynet til natur og miljø i vassdragsrevisjonene, blant annet gjennom krav til minstevannføring og sørge for at restaurering av natur og artsmangfold langs vassdrag sikres.

Om infrastruktur:

«Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned»

Om reiseliv:

«Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, basert på lokalt initiativ»

Om mineraler står det bl.a.:

«Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden.

• Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.
• Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser»

Om havbruk står bl.a.:

• Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet.
• Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede.

Om fornybar energi står bl.a.:

• Lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon.
• Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
• Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept. Vi skal ta behørig hensyn til å ivareta viktige naturverdier.
• Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.
• Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.

Om kommunal- og distriktspolitikk:

• Sørge for at det kommunale inntektssystemet sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.
• Legge til rette for et økt kommunalt selvstyre med større grad av innovasjon.
• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av kommunenes og fylkenes inntektssystem.
• Beholde eiendomsskatten som en kommunal skatt og at maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom, og næringseiendom videreføres på dagens nivå. Eventuelle endringer i eiendomsskatten må utredes i samarbeid med kommunene.
• Kompensere kommunene for inntektstapet knyttet til kuttet i eiendomsskatten på verk og bruk (maskinskatten).

Om arealpolitikk står bl.a.:

Det lokale selvstyret er viktig, og statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending. Statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre. Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet og lokale myndigheter.

Alle kommuner skal ha mulighet til å utvikle små og store lokalsamfunn.

 
For henvendelser, ta kontakt med:
Sigmund Lier, leder i Naturressurskommunene og ordfører i Tysvær, Tlf 971 98 320

Med vennlig hilsen
Styret i Naturressurskommunene

Nettverket for Petroleumskommunane (NPK), Sigmund Lier og Hanne-Berit Brekken
Landssamanslutninga om Vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim og Jon Rolf Næss
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Hanne Velure og Tor Egil Buøen
Industrikommunene Geir Waage og Per Sverre Kvinlaug
Kommunekraft Kjell-Idar Juvik og Stian Brekkvassmo
Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK), Vibeke Stjern og Gyro Heia