Home Node Julehilsen fra leder
Julekort 2020

Julehilsen fra leder

Et begivenhetsrikt USS-år nærmer seg slutten og julefreden senker seg. «Annerledesåret 2020» har både direkte og indirekte preget USS. Aktiviteten har naturligvis vært preget av overgangen til digitale møter – på godt og vondt. Saksmengden og – bredden har utviklet og antall medlemskommuner i USS har passert 100. Stadig nye kommuner vurderer å melde seg inn, noe som forteller oss om viktigheten av USS som interesseorganisasjon.

Sentralpolitisk er det bred enighet om viktigheten av å trygge og styrke lokaldemokratiet og den lokale råderetten, men i den politiske virkelighet viser det seg stadig at kommunene møter på utfordringer. Bærekraftig bruk av våre naturressurser defineres og forstås ofte ulikt av oss som lever midt i og av disse ressursene, og de som betrakter dette på avstand.

Siste del av 2019 handlet mye om Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 der man foreslo å fjerne de lokale inntektsordninger på vannkraftproduksjon. Sterk mobilisering av et samlet kraftmiljø – både bransjen og sterke interesseorganisasjoner – førte til at regjeringen i februar valgte å skrinlegge rapporten og videreføre dagens skatte- og konsesjonsordninger. Definitivt en av de viktigste seirene for USS som del av Naturressurskommunene på lang tid!

Hvorfor er vannkraftskatten viktig for USS? Jo fordi disse ordningene er viktig inspirasjon til andre naturressursbasert virksomhet, som mineraler, vindkraft og oppdrett – både i sjø og på land.

USS vedtok på landsmøtet i 2019 et nytt slagord, - fra fjell til kyst. USS virksomhet i 2020 har derfor hatt fokus også på vindkraft på kystområdene, på fiskerier og oppdrett. Arbeidet er gjennomsyret av at det må være kommunene, som den primære arealforvalter som sitter i førersete når det gjelder spørsmål om naturressursutnyttelse. Også dette prinsippet fikk USS sammen med Naturressurskommunene gjennomslag for ved stortingets behandling av vindkraftkraftmeldingen i høst. Stortingsflertallet har også forutsatt økt lokal beskatning fra vindkraft, og dette er et arbeid USS vil følge opp tett.

Kampen for å oppnå felles forståelse av vedtatt rovviltpolitikk er på mange måter et symbol på det USS kjemper for – USS er ikke for eller imot ulv, men hegner om lokalbefolkningens rett til involvering og medbestemmelse. USS jobber for at vedtatt politikk, stortingets vilje, skal følges opp av både politikere og forvaltning. Vi har et aktivt landsstyre med høy kompetanse og landets beste jurister på områder som omhandler hvordan vedtatt politikk er å forstå.

Etter flere års arbeid fikk USS gjennomslag for en egen konsultasjonsordning om rovvilt hvor USS deltar i sammen med Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet. I møtet i oktober, hvor også statsministeren deltok, ble det foretatt en evaluering av arbeidet. Det var stor enighet om at konsultasjonsordningen er svært viktig som konfliktdempende tiltak. Samtidig ga USS klart uttrykk for at det fortsatt er store utfordringer omkring rovviltforvaltningen, hvordan vedtatt politikk er å forstå og hvordan denne forvaltes i praksis.

USS deltar også i rettssaker, enten på egenhånd eller som partshjelp til støtte for en eller flere medlemskommuner eller til staten i saker som berører kommunene. En høyst aktuell sak hvor USS opptrer som parthjelp for Staten, er den såkalte «ulvesaken» som er berammet i Høyesterett i mars 2021 – en dom som er prinsipielt viktig for fremtidig rovviltforvaltning.

Naturressurskommunene – paraplyorganisasjonen som USS er en del av - har i løpet av 2020 fått en stadig større rolle i den offentlige debatten, ikke minst i forbindelse med nettopp vindkraftsaken. Til sammen har organisasjonene i Naturressurskommunene over 200 medlemskommuner, noe som gjør oss til en slagkraftig stemme i alle politiske saker om naturressursforvaltning!

Som medlem av det regjeringsoppnevnte distriktsnæringsutvalget som i oktober leverte sin NOU «Næringslivets betydning for bærekraftige og levende lokalsamfunn», har jeg fått dybdeinnsyn i hvilke utfordringer distriktskommunene står overfor når det gjelder næringsutvikling. Overskriften i utvalgsleders pressemelding var: «Kommunene bør få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt». USS er fornøyde med både analyser og flere av utvalgets forslag til å utløse muligheter og løse utfordringer i utmarkskommunene. Så gjenstår viktig påvirkningsarbeid for at dette danner grunnlag for politikkutforming – det er noe vi som politikere må jobbe for i alle partier.

I 2020 har USS jobbet på en rekke andre temaer, for å nevne noen:

  • Fjerning av 2,5 km-grensen for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark,
  • ny fjellov og innføring av lokal forvaltning i Nordland og Troms,
  • hyttepolitikk,
  • utbygging av digital infrastruktur,
  • utvikling av solenergiparker,
  • mineraler

Mineralkommunene er et eget underutvalg i USS med eget styre. Mineralkommunene er nylig reaktivisert med interimsstyre der landsstyremedlem Bjørn Laugaland er valgt som leder. Alle USS medlemskommuner er invitert til webinar om mineralforvaltning 20. januar og alle oppfordres til å melde seg på!

USS inviteres til å delta i stadig flere fora og er synlig på mange arenaer der våre interesseområder er i fokus. Vi har mye å utrette i 2020 og har egentlig kun én organisatorisk utfordring, nemlig prioritering innenfor de økonomiske rammer vi nå en gang har; nye medlemskommuner ønskes derfor hjertelig velkommen og vi oppfordrer alle medlemskommunepolitikere til å ta en god snakk med politikerkolleger i potensielle nye medlemskommuner!

I 2021 feirer USS sitt 25-årsjubileum og vi har valgt å avholde dette i hovedstaden 26.-27.august der vi blant annet har fått lov å bruke Oslo Rådhus til festmiddagen –så merk av dagene i kalenderen og meld dere på både politikere og administrasjon straks vi åpner for påmelding. Det skal bli godt å se hverandre igjen! 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i landsstyret for den jobben dere gjør og for den støtten og tilliten dere gir meg som leder. Det er en sann glede å få jobbe med engasjerte lokalpolitikere fra alle partier som har ett felles mål – å synliggjøre hva vi legger i et levende lokaldemokrati og vår legitime rett til å forvalte de lokale naturressursene.

Til slutt - takk til alle våre samarbeidspartnere for godt samarbeid. En spesiell takk til vårt sekretariat. – Sammen gjør vi distrikts-Norge sterkere!

GLEDELIG JUL OG GODT NYTTÅR MED TAKK FOR ET AKTIVT USS-ÅR I 2020!

Hanne Alstrup Velure, leder av USS