Home Node Mineralkommunene inviterer til webinar 20. januar 2021

Mineralkommunene inviterer til webinar 20. januar 2021

Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) etablerte i 2013 underutvalget Mineralkommunene, som har som oppgave å rette søkelyset mot vertskommunenes rettigheter og plikter ved mineralutvinning.

Mineralkommunene ble stiftet etter at Stoltenberg-regjeringen fremla sin mineralstrategi. Senere nedsatte nåværende regjering et utvalg til å evaluere minerallovgivningen, og i 2020 ble minerallovutvalget nedsatt. Utvalget har frist til 1. desember 2021 med sin innstilling. Utvalget er nedsatt uten representanter for kommunene.

På webinaret vil vi fokusere på følgende temaer:

  • Gjennomgang av dagens minerallovgivning
  • Vertskommunens rettigheter og plikter ved mineralutvinning
  • Utbyggingsavtaler – et egnet verktøy ved mineralutvinning?
  • Felles mineralstrategi i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
  • Minerallovutvalget – hvilke problemstillinger må særlig følges opp ovenfor utvalget?
  • Reetablering av Mineralkommune – videre arbeid med en lokal særskatt/særavgift på mineralutvinning som kompensasjon for ulemper og den verdiandel av naturressursen som utnyttes lokalt

Webinaret er gratis for medlemskommuner, og passer både for politikere og administrasjonen i medlemskommunene.

Pris for kommuner som ikke er medlemmer er kr. 1000,-. Pris er uavhengig av hvor mange som deltar fra samme kommune. 

Deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. 

Program

Meld deg på her 

Bakgrunn

Mineralkommunenes arbeid

USS/Mineralkommune fremmet i 2014 overfor Nærings- og fiskeridepartementet forslag om lovendring om innføring av en lokal særskatt/særavgift på mineralutvinning som kompensasjon for ulemper og den verdiandel av naturressursen som utnyttes lokalt. USS innga også høringsuttalelse til NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet (Grønn skattekommisjon) i 2016. Etter at prisene på mineraler falt i årene etter 2016 har det de siste 4-5 årene vært mindre aktivitet.

Minerallovutvalget

I desember 2018 leverte et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet en rapport om «Evaluering av mineralloven», og Regjeringen har nå nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal som nevnt levere sin innstilling 1. desember 2021. Ingen av de 7 utvalgsmedlemmene representerer kommuner som vil bli berørt av mineralutvinning.

Mineralkommunenes mener kommunenes rolle som den primære arealforvalter må styrkes

Mineralkommunene mener at kommunene må ha en større innflytelse på mineralnæringens arealbruk. I brev 4. juli 2013 fremmet USS/Mineralkommunene sammen med KS krav om at kommunenes rolle som den primære arealmyndighet styrkes.

Kommuner med mineralressurser må få en andel av verdiskapningen

Det er et grunnleggende prinsipp at næringer som utnytter verdifulle lokale naturressurser, bør betale deler av sine skatter til de lokalsamfunn som avstår disse ressursene.

Dette er også nedfelt i både Sundvollen-erklæringen og i Granavolden-plattformen. I Sundvollen-erklæringen heter det at «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der hvor verdiene skapes». I Granavolden-plattformen fra 17. januar 2019 heter det at: «Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene. […] Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser». Tilgang på mineralske råstoffer er videre et prioritert område for regjeringen, da det er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og for økonomisk vekst. Mange miljøteknologier forutsetter bruk av metaller, for eksempel elektriske biler og vindturbiner. Dette er produkter som blir stadig mer etterspurt.

Det er uklart om utvalgets mandat omfatter å utrede innføring av en særskatt/særavgift til vertskommunene på mineralutvinning. Ettersom det igjen er økt aktivitet i bergverksnæringen, bør USS/Mineralkommunene i alle tilfeller fastlegge en strategi for å ivareta mineralkommunenes interesser i mineralsaker. Kommunene må samordne sine interesser, slik at også kommunale og lokale interesser blir ivaretatt i det lovarbeidet som pågår.