Home Node Resolusjoner

Resolusjoner

Vis kun fra:
2021 | 2020 | 2019 | 2018

RESOLUSJON – LANDSMØTE I USS 2020

Vedtatt på landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning 3. september 2020.

Våre naturressurser har vært og vil være grunnlaget for hvordan vi former Norge. Få land er like rike på naturressurser, og det forplikter oss til...Read more

1 Det kommunale selvstyret må styrkes i arealpolitikken

Stortinget grunnlovfestet i 2016 det kommunale selvstyret i Grl. § 49 og lovfestet i 2018 å «fremme det kommunale selvstyret», jf kommuneloven § 1-1. I 2017 strammet regjeringen inn statens innsigelsesadgang i plan- og...Read more

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12. - 13. april 2018 i Trondheim vedatt følgende resolusjon:Read more

Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje!
Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har...Read more

Landsmøtedeltakerne

Jubileumslandsmøtet i USS har vedtatt følgende resolusjon:

Statsallmenningslovutvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg til gjennomgang av lovverket i statsallmenningene. Statsallmenningene ligger i hovedsak i USS’ medlemskommuner. – Landsmøtet vil uttrykke sterk...Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 88 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 9.- 10. april 2015 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 89 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 24.- 25. april 2014 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Vedtatt på USS landsmøte 12. april 2013Read more

Landsmøtet i USS ber Regjeringen endre lov motorferdsel i utmark slik at reguleringen av snøskuterkjøring innlemmes i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.  Read more

Nytt rovviltforlik

Landsmøtet registrerer et skjerpet konfliktnivå i rovdyrsaken, med en økende rovdyrbestand og stadig flere eksempler på statlige sektorvedtak som griper sterkt inn i folks hverdag, enten det gjelder næringsutøvelse, barns oppvekstsvilkår eller utøvelse...Read more

Pages