Home Aktiviteter

Aktiviteter

Vet du hvilke lover og regler som gjelder for forvaltning av utmarka? Er vern til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling? Hva er forskjell på nyttekjøring og rekreasjonskjøring for motorferdsel i utmark? Gjelder fjelloven i nord? Hvilken betydning har rovviltforliket for din kommune, og i hvilken grad kan fylkesmannen overprøve kommunenes frie skjønn i utmarksforvaltningen? Dette og mye mer vil du lære på USS-skolens grunnkurs.

USS-skolens grunnkurs gir en innføring i de viktigste sakene USS jobber med, og en oversikt over det relevante regelverket i utmarksforvaltningen. Kurset er det første av fem moduler i USS sitt opplæringsprogram for folkevalgte som retter seg mot ulike områder av USS’ virksomhet.

Påmelding her

Sted: 
Oslo

Målgruppe: Alle folkevalgte, men særlig medlemmer av planutvalg, samt administrasjonen i kommunene.

Hensikten er å øke de folkevalgtes og de administrativt ansattes kunnskap om plan- og bygningsretten og å stryke kommunenes stilling i saker om arealforvaltning.
Kommunenes rolle i plan- og bygningsretten, forholdet til grunneiere, utbyggere og den private eiendomsretten vil bli behandlet, samt

  • Nærmere om systemet i plan- og bygningsloven
  • Saksbehandlingen i kommunen
  • Innsigelser og innvendinger
  • Forvaltningsmessig klage og rettslig overprøving
  • ​Regionale og statlige planmyndigheter mv

Påmelding her.

Sted: 
Oslo

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en eller flre moduler, avhengig av hvilke temaer som...

Sted: 
Oslo

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en eller flre moduler, avhengig av hvilke temaer som...

Sted: 
Oslo

USS arrangerer et eget opplæringsprogram kalt USS-skolen. USS skolen vil bestå av flere moduler, hvor deltakerne kan velge en eller flre moduler, avhengig av hvilke temaer som...

Sted: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, Oslo, Norway

USS landsmøte arrangeres 23. - 24. april 2020 på Scandic Hell Hotel i Stjørdal.

Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et ekte, levende demokrati. De fleste partiprogrammer gir tydelige føringer for «styrking av det lokale selvstyret», «tilrettelegging for levende lokalsamfunn og vekst i hele landet», maktspredning og at «samfunnet skal bygges nedenfra». Likeså at «bærekraftig utnyttelse av de lokale naturressursene også må gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene», og at «den statlige og regionale detaljstyringen må reduseres». Sitatene er hentet fra regjeringserklæringen.

Påmelding her.

Sted: 
Scandic Hell Hotel, Stjørdal
Add to My Calendar