Home USS Om USS Bli medlem i USS

Bli medlem i USS

Sauer på beite

USS vil ha flere medlemskommuner for å styrke innsatsen og øke gjennomslagskraften på vegne av utmarkskommunene i viktige utmarkspolitiske saker.

USS' bistand

USS bistår medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark. USS utarbeider høringsuttalelser pva kommunene, og er et talerør overfor sentrale myndigheter og media. Som interesseorganisasjon for utmarkskommunene jobber USS også for endringer i viktige utmarkspolitiske saker, som mer lokal forvaltning av utmarksområder (også vernede områder), næringsfond til kommuner med store verneområder og mer lokal bestemmelse over motorferdselen. I rovviltdebatten er USS opptatt av at hensynet til beitebruk må ivaretas i større utstrekning enn det som er tilfelle i dag.

Kontingent

Medlemsskap i USS koster 45 000 kroner ekskl. mva. pr. år (nivå 2019), og er underlagt indeksjustering.

Presentasjonsfoiler

Her finner du lysbildepresentasjon om USS (oppdatert i mars 2020), til bruk i møter, formannskap, kommunestyrer etc.: Lysbildepresentasjon av USS

For innmelding ta kontakt med sekretariatet.