Home USS Nyheter USS-nytt USS-nytt 2014

Nyheter

USS-nytt 2014

USS-nytt08. august 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har nedsatt en faggruppe, som skal foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. USS har bedt om å få inn en representant i faggruppen.Les mer ...

USS-nytt01. august 2014

USS har i dag 1. august oversendt innspill til Klima- og miljødepartementet om den lokale forvaltningen av verneområdene.Les mer ...

USS-nytt11. juli 2014

Klima- og miljødepartementet sendte 10. juli ut høringsforslag om endringer i motorferdselloven som gir kommunene adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.Les mer ...

USS-nytt10. juli 2014

Miljøminister Tine Sundtoft har sendt brev til fylkesmennene med spesifiseringer om når rovdyr utgjør slikt "skadepotensial" som grunnlag for å innvilge skadefelling. Les mer ...

USS-nytt26. juni 2014

I kommunestyremøte 19. juni vedtok Fauske kommunestyre å anmode Regjeringen om å innføre en mineralskatt, som skal gi kommunene en varig andel av verdiskapingen fra mineralutvinningLes mer ...

USS-nytt20. juni 2014

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft informerte i går Stortinget om at det omstridte skuterforsøket stanses. Departementet vil prioritere arbeidet med rask lovendring i tråd med stortingsflertallet i skutersaken.Les mer ...

USS-nytt17. juni 2014

Stortingets energi- og miljøkomite har i dag avgitt innstilling om motorferdsel, og det er gledelig at innstillingen viser et stort flertall på Stortinget for det USS har jobbet for i mange år: Forvaltningen av motorferdselen skal være lokal! USS mener Regjeringen bør respektere [ ] Les mer ...

USS-nytt12. juni 2014

Sivilombudsmannen har i en uttalelse publisert i dag, konkludert med at motorferdselforsøket ligger utenfor rammene av forsøksloven. Ombudsmannen ber departementet gjøre en ny vurdering av forsøksordningen.Les mer ...

USS-nytt04. juni 2014

En arbeidsgruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet skal utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villrein på en måte som også bidrar til økt verdiskapning i villreinområdene. Les mer ...

USS-nytt03. juni 2014

Klima- og miljødepartementet har vedtatt ny forskrift om erstatning for tap til rovvilt. USS har fått gjennomslag for noen av våre innspill etter høringsrunden, og forskriften viderefører retten til full erstatning. Les mer ...

USS-nytt02. juni 2014

Vanylven kommune er nytt USS-medlem - nr. 90 i rekken.Les mer ...

USS-nytt28. mai 2014

USS har i dag gitt innspill til Energi- og miljøkomiteens medlemmer i forkant av behandlingen av dok. 8-forslaget om å avslutte forsøket med snøskuterkjøring i utmark.Les mer ...

USS-nytt14. mai 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la i dag fram Kommuneproposisjonen for 2015. Proposisjonen inneholder en egen meldingsdel om kommunereformen, og Regjeringen varsler at den har igangsatt arbeidet med et tvisteløsningsorgan for stat og kommune. Etablering av snøskuterløyper og [ ] Les mer ...

USS-nytt14. mai 2014

USS har gjennomgått revidert nasjonalbudsjett for 2014. Det er få omprioriteringer som har betydning for USS' arbeidsområder. Staten har redusert sitt ekstraordinære utbytte fra Statskog SF fra 93 mill. kroner til 56,6 mill. kroner fordi Statskogs inntekter er lavere enn antatt.Les mer ...

USS-nytt13. mai 2014

USS har i dag oversendt et lovendringsforslag til Finansdepartementet. Forslaget går ut på at kommunene skal kunne frita privateid, lavproduktiv grunneiendom for eiendomsskattLes mer ...

USS-nytt06. mai 2014

Miljøminister Tine Sundtoft har sendt brev til fylkesmennene, rovviltnemndene og Miljødirektoratet om behovet for en høy beredskap for effektivt uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder. Årets beitesesong forventes å bli ekstra krevende fordi Sverige ikke har gjennomført lisensjakt på ulv i [ ] Les mer ...

USS-nytt28. april 2014

Vedlagt er presseoppslag fra landsmøtet, oversikt over nyvalgte landsstyremedlemmer og lenke til foredrag holdt på landsmøtet.Les mer ...

USS-nytt25. april 2014

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) 89 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 24.- 25. april 2014 og vedtok følgende resolusjon:Les mer ...

USS-nytt24. april 2014

Lunde orienterte landsmøtet i USS om regjeringens politikk i viktige saker for utmarkskommunene.Etter Lundes innlegg ble det åpent for spørsmål og kommentarer fra en meget engasjert forsamling av kommunepolitikere og ansatte i USS 89 medlemskommuner.Les mer ...

USS-nytt23. april 2014

Delegater fra 89 medlemskommuner over hele landet samles til landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 24.-25. april 2014.Les mer ...

Sider