Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser

USS høringsuttalelser

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forvaltningslov. Av ressurshensyn har USS valgt å konsentrere seg om spørsmålet om statlig overprøving av kommunes skjønn i forbindelse med klagesaker. Read more

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av prinsipiell betydning for alle kommuner med naturressursbaserte næringer, oppfordres medlemskommuner...Read more

Vindmøller på Smøla

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".Read more

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst . Read more

Sau i utmark, Jotunheimen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er foreslått at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking...Read more

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve den sentralt fastsatte vannskuterforskriften, som regulerer bruk av vannskuter, før sommeren 2017. USS er positiv til at kommunene gis lokal myndighet til å regulere vannskuter, men mener at opphevelsen av forskriften må utsettes til neste år, slik...Read more

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) deltok på innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet 16. desember 2016. I møtet ble det bedt om innspill på flere viktige saker innenfor rovviltforvaltningen. Uttalelsen gjelder bl.a. overordnede hensyn i rovviltforvaltningen, regional rovviltforvaltning...Read more

I etterkant av KLDs vedtak om ikke å tillate lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, er det foreslått å utvide lisensfellingsperioden fra 15. februar 2017 til 31. mars 2017. USS støtter forslaget, men mener utvidelsen bør gjelde permanent så fremt man ligger over bestandsmålet. USS mener det...Read more

Fronten på Oslo tingrett

Landsstyret i USS har vedtatt høringsuttalelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en...Read more

Grønn femtilapp

USS har inngitt høringsuttalelse til Grønn skattekommisjons utredning...Read more

Sider