Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser

USS høringsuttalelser

Vis kun fra:
2021 | 2020 | 2019 | 2018

Naturressurskommunene har 28. januar 2021 avgitt høringsuttalelse til NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, som ble avlevert av Distriktsnæringsutvalget 28. oktober 2020. 

...Read more

Naturressurskommunene har 10. desember 2020 inngitt innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. 

...Read more

Naturressurskommunene har 11. oktober 2020 inngitt innspill til Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land.

Les høringssvaret her...Read more

USS har 1.9.2020 avgitt høringsuttalelse til forslagene til endringer i plan- og bygningsloven.

 Read more

Snøskuter

USS har 28.7.2020 avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet nedenfor. Read more

USS har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i regleverket for motorferdsel i utmark. 

Høringsuttalelse kan leses i sin helhet nedenfor. Read more

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28. februar 2020 fremgår at USS er positiv til en lovfesting av konsultasjonsordnigen. Mange kommuner har...Read more

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forvaltningslov. Av ressurshensyn har USS valgt å konsentrere seg om spørsmålet om statlig overprøving av kommunes skjønn i forbindelse med klagesaker. Read more

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av prinsipiell betydning for alle kommuner med naturressursbaserte næringer, oppfordres medlemskommuner...Read more

Vindmøller på Smøla

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".Read more

Sider