Home USS Høringer og publikasjoner USS høringsuttalelser

USS høringsuttalelser

Vis kun fra:
2021 | 2020 | 2019 | 2018

USS har 1.9.2020 avgitt høringsuttalelse til forslagene til endringer i plan- og bygningsloven.

 Read more

Snøskuter

USS har 28.7.2020 avgitt høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet nedenfor. Read more

USS har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i regleverket for motorferdsel i utmark. 

Høringsuttalelse kan leses i sin helhet nedenfor. Read more

I høringsbrev fra KMD 29. november 2019 ble forslag til lovendringer og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner sendt på høring med frist til 29. februar 2020. Av USS' høringssvar 28. februar 2020 fremgår at USS er positiv til en lovfesting av konsultasjonsordnigen. Mange kommuner har...Read more

USS har avgitt høringsuttalelse til ny forvaltningslov. Av ressurshensyn har USS valgt å konsentrere seg om spørsmålet om statlig overprøving av kommunes skjønn i forbindelse med klagesaker. Read more

USS vedtok på landsstyremøte i slutten av oktober å avgi egen høringsuttalelse til NOU-2019:16 - Skatt på vannkraftverk. Nedenfor følger USS høringsuttalelse datert 1. desember. Da saken er av prinsipiell betydning for alle kommuner med naturressursbaserte næringer, oppfordres medlemskommuner...Read more

Vindmøller på Smøla

USS' høringsssuttalese til forslag til "Nasjonal ramme for vindkraft"  ble vedtatt på styremøte 30. august 2019 i Hattfjelldal. USS ber regjeringen skrote "nasjonal ramme for vindkraft".Read more

Landsstyret i USS har idag 29. august vedtatt høringsuttalelse til forslag til endringer i rovviltforvaltningen som ble sendt på høring 6. juni 2019, som gjelder endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst . Read more

Sau i utmark, Jotunheimen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er foreslått at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking...Read more

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve den sentralt fastsatte vannskuterforskriften, som regulerer bruk av vannskuter, før sommeren 2017. USS er positiv til at kommunene gis lokal myndighet til å regulere vannskuter, men mener at opphevelsen av forskriften må utsettes til neste år, slik...Read more

Sider