Home USS Høringer og publikasjoner Saker på høring/under behandling

Saker på høring/under behandling

Følgende USS relevante saker er på høring:

 

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

USS’ har laget et utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11. Høringsfristen er 28. februar 2018.

...Read more

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår i brev av 5. desember 2017 å utvide lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. Forslaget går ut på å forlenge lisensfellingsperioden fra 25. september til 30. april, med virkning allerede fra 1. april 2018. Dagens lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen...Read more

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms. Høringsfristen er 4. september 2017, og USS vil inngi høringsuttalelse innen fristen. Dersom kommunene har...Read more

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven (nml.) slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. Forslaget ble sendt på høring onsdag ettermiddag (22. februar), med frist til mandag 27. februar kl 24.00. USS vil avgi...Read more

Høring - NOU15:15 Sett pris på miljøet. Rapport omk grønn skattekommisjon.

Høringsbrev og...Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag til forskrifter for tilskuddsordningen innenfor naturforvaltning, friluftsliv og forurensing på høring.Read more

Miljødirektoratet har sendt ut på høring forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Høringsfristen er 15. januar.Read more

Sider