Resolusjoner

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

1 Det kommunale selvstyret må styrkes i arealpolitikken

Stortinget grunnlovfestet i 2016 det kommunale selvstyret i Grl. § 49 og lovfestet i 2018 å «fremme det kommunale selvstyret», jf kommuneloven § 1-1. I 2017 strammet regjeringen inn statens innsigelsesadgang i plan- og...Read more

USS 90 medlemskommuner har på landsmøtet 12. - 13. april 2018 i Trondheim vedatt følgende resolusjon:Read more

Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje!
Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp. De brede forlik Stortinget gjentatte ganger har inngått i rovviltsaker, har vært avgjørende for at Norge i dag har levedyktige bestander. De har...Read more

Landsmøtedeltakerne

Jubileumslandsmøtet i USS har vedtatt følgende resolusjon:

Statsallmenningslovutvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg til gjennomgang av lovverket i statsallmenningene. Statsallmenningene ligger i hovedsak i USS’ medlemskommuner. – Landsmøtet vil uttrykke sterk...Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 88 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 9.- 10. april 2015 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 89 medlemskommuner var samlet til landsmøte i Trondheim 24.- 25. april 2014 og vedtok følgende resolusjon:Read more

Vedtatt på USS landsmøte 12. april 2013Read more

Landsmøtet i USS ber Regjeringen endre lov motorferdsel i utmark slik at reguleringen av snøskuterkjøring innlemmes i den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.  Read more

Nytt rovviltforlik

Landsmøtet registrerer et skjerpet konfliktnivå i rovdyrsaken, med en økende rovdyrbestand og stadig flere eksempler på statlige sektorvedtak som griper sterkt inn i folks hverdag, enten det gjelder næringsutøvelse, barns oppvekstsvilkår eller utøvelse...Read more

Lokal forvaltning: Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen har innført en viktig reform i naturforvaltningen med prinsippet om en lokal forvaltningsordning for de store verneområdene. Skal reformen bli vellykket, er det en forutsetning at det straks etableres en fast og...Read more

Sider