Home USS Fagomrader Naturvern Utvalgte naturtyper

Utvalgte naturtyper

Dovre, landskap med gård

Med naturmangfoldloven av 2009 ble utvalgte naturtyper introdusert som et nytt verktøy for vern av natur, jf. naturmangfoldloven kapittel VI, §§ 52-56. Utvalgte naturtyper er ikke et områdevern i tradisjonell forstand. Ifølge forarbeidene er det ment å være en mellomting mellom områdevern og de generelle prinsippene for bærekraftig bruk.

Ordningen skal bygge på allerede eksisterende virkemidler, men slik at de utvalgte naturtypene tillegges tyngre vekt enn det som ellers ville vært tilfelle. Dette skal skje gjennom en prioritering av de naturtyper som anses mest verdifulle. Ved alle beslutninger etter plan- og bygningsloven, ulike sektorlover og naturmangfoldloven som kan berøre forekomster av den utvalgte naturtypen, skal det tas særskilte hensyn.

Det er regjeringen som velger ut prioriterte naturtyper. Det vil følge forskrifter for saksbehandlingen for utvelgelse av naturtyper. De utvalgte naturtypene vil ha karakter av en statlig retningslinje for prioritering og samordning, rettet mot både statlige og kommunale myndigheter, samt private. Regjeringen står imidlertid fritt til å vurdere om det skal utarbeides forskrift om den enkelte, utvalgte naturtype.

Utgangspunktet er at arealene skal forvaltes gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 52 (2008-2009), fremheves det at kommunene i praksis vil ha hovedansvaret for forvaltning av utvalgte naturtypeområder. Kommunene rår over en rekke virkemidler gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, samt myndighetsutøvelse etter andre lover, forvaltning av kommunal fast eiendom, målretting av tilskudd, informasjon m.m.

Regjeringen har foreløpig vedtatt fem naturtyper som har fått status som utvalgte naturtyper: slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog, hule eiker og kyslynghei. Forvaltningen av naturtypene er nærmere regulert i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Mer om regjeringens arbeid med naturmangfold kan du lese her.

Artsdatabanken utarbeidet i 2018 en rødliste for naturtyper, som angir tilstand og utbredelse for naturtyper i Norge. Av 258 naturtyper som er vurdert, står 123 på Rødlista og 74 naturtyper er kategorisert som truet. Mange av disse naturtypene vil være kandidater til utvalgte naturtyper i årene fremover.

Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. Du kan lese mer om ordninger her

USS har vært skeptisk til introdusering av utvalgte naturtyper som et «nesten-vern» i tillegg til de ordinære verneområdene, særlig dersom ordningen blir omfattende. Utvalgte naturtyper vil kunne legge restriksjoner på bruk av områder, uten at det utløser krav om erstatning for de berørte interesser. USS vil følge med på praktiseringen av utvalgte naturtyper og konsekvensene for lokalsamfunn og kommunene.

Les USS sin høringsuttalelse om første runde med forslag til utvalgte naturtyper (2010).  

Les USS sin høringsuttalelse om andre runde med forslag til utvalgte naturtyper (2012).

Sist oppdatert 27. mars 2020