Home USS Fagomrader Naturvern Utvalgte naturtyper

Utvalgte naturtyper

Dovre, landskap med gård

Med naturmangfoldlov ble utvalgte naturtyper introdusert som et nytt verktøy for vern av natur, jf. naturmangfoldloven kap VI, §§ 52-56. Utvalgte naturtyper er ikke et områdevern i tradisjonell forstand. Ifølge forarbeidene er det ment å være en mellomting mellom områdevern og de generelle prinsippene for bærekraftig bruk.

Ordningen skal bygge på allerede eksisterende virkemidler, men slik at de utvalgte naturtypene tillegges tyngre vekt enn det som ellers ville vært tilfelle. Dette skal skje gjennom en prioritering av de naturtyper som anses mest verdifulle. Ved alle beslutninger etter plan- og bygningsloven, ulike sektorlover og naturmangfoldloven som kan berøre forekomster av den utvalgte naturtypen, skal det tas særskilte hensyn.

Det er regjeringen som velger ut prioriterte naturtyper. Det vil følge forskrifter for saksbehandlingen for utvelgelse av naturtyper. De utvalgte naturtypene vil ha karakter av en statlig retningslinje for prioritering og samordning, rettet mot både statlige og kommunale myndigheter, samt private. Regjeringen står imidlertid fritt til å vurdere om det skal utarbeides forskrift om den enkelte, utvalgte naturtype.

Utgangspunktet er at arealene skal forvaltes gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. I Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) fremheves det at kommunene i praksis vil ha hovedansvaret for forvaltning av utvalgte naturtyper-områdene. Kommunene rår over en rekke virkemidler gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, samt myndighetsutøvelse etter andre lover, forvaltning av kommunal fast eiendom, målretting av tilskudd, informasjon m.m.

Regjeringen har foreløpig vedtatt fem naturtyper som har fått status som utvalgte naturtyper: slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, kalklindeskog og hule eiker. Hver naturtype har fått egen forskrift, og for de naturtypene hvor det kreves aktiv skjøtsel er det utarbeidet forvaltningsplaner. Her kan du lese forskrifter og handlingsplaner for de utvalgte naturtypene.

Høsten 2012 var naturtypene høstingsskog, ålegraseng og kystlynghei på høring som forslag på nye, utvalgte naturtyper. Det forventes at ytterligere naturtyper vil bli foreslått i årene fremover. Miljøforvaltningen (Artsdatabanken) utarbeidet i 2011 en rødliste for naturtyper, som angir tilstand og utbredelse for naturtyper i Norge. 40 naturtyper er kategorisert som truet, og mange av disse natyrtypene vil være kandidater til utvalgte naturtyper i årene fremover.

Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. 

USS har vært skeptisk til introdusering av utvalgte naturtyper som et ”nesten-vern” i tillegg til de ordinære verneområdene, særlig dersom ordningen blir omfattende. Utvalgte naturtyper vil kunne legge restriksjoner på bruk av områder, uten at det utløser krav om erstatning for de berørte interesser. USS vil følge med på praktiseringen av utvalgte naturtyper og konsekvensene for lokalsamfunn og kommunene.

Les USS sin høringsuttalelse om første runde med forslag til utvalgte naturtyper (2010).  

Les USS sin høringsuttalelse om andre runde med forslag til utvalgte naturtyper (2012).