Home USS Fagomrader Naturvern Prioriterte arter

Prioriterte arter

Gjennom ordningen med prioriterte arter, hjemlet i naturmangfoldloven § 23, kan truede arter få et særskilt vern.

Det er foreløpig 13 arter som er utpekt som prioriterte arter:

Av fugler er dette: dverggås, svarthalespove. Av planter er dette: rød skogfrue, dragehode, honningblom, dvergålegras ,skredmjelt, svartkurle, trøndertorvmose. Av insekter er dette: elvesandjeger, eremitt, klippeblåvinge. Kun ett pattedyr er foreløpig utpekt: fjellreven. Flere prioriterte arter vil bli foreslått fremover, og mange arter som er kategorisert som truet på rødlista er aktuelle kandidater.

For prioriterte arter er alle uttak, skader eller ødeleggelse av artene forbudt.  

Det utarbeides en forskrift for den enkelte art, og det kan defineres et økologisk funksjonsområde som utgjør artens leveområde, og som vil ha et særskilt vern mot aktivitet som kan redusere eller ødelegge leveforholdene for arten.

For de arter hvor aktiv skjøtsel er en forutsetning for å ivareta forekomstene, utarbeides det handlingsplaner. Det er etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på.

Prioriterte arter kan legge restriksjoner og krav om endret bruk og utnyttelse av arealer. De hensyn som pålegges etter ordningen med prioriterte arter må ikke medføre en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk, jf. naturmangfoldloven § 24 b. Grunneier og andre rettighetshavere må erstatningsfritt tåle mindre vesentlige endringer av hensyn til arten. Det er kun igangværende bruk som er beskyttet - ny bruk av området blir avskåret dersom det er en trussel mot arten i dens funksjonsområde. Dersom summen av hensyn i etterkant av vedtaket gir restriksjoner som medfører en vesentlig vanskeliggjøring og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at området vernes (med rett til erstatning) eller at det gjøres unntak fra prioriteringen for de aktuelle områdene. 

Sist oppdatert 30. mars 2020