Hjem Rt. 2012 s. 1500 (Kleiva)

Saueholdere som hadde mistet et stort antall dyr på grunn av rovdyrangrep fikk ikke erstatning. Høyesterett la til grunn at flytting av beitedyrene til andre beiteområder ville være et forebyggende tiltak som det var adgang å ta i betraktning ved vurderingen av hvilke virkemidler som måtte foretas. Da saksøkerne ikke hadde benyttet seg av tilbud fra fylkesmannen om å flytte dyrene til andre beiteområder, mente Høyesterett at saueholderne ikke hadde gjort det som med rimelighet kunne forventes for å redusere tapet.

Dommen kan lastes ned i PDF her.