Hjem Rt. 2004 s. 1854

En 42-årig mann hadde felt en bjørn som var i hans grisebinge. Høyesterett fant det ikke tvilsomt at nødrettsbestemmelsen i viltloven § 11 annet ledd kunne anvendes til beskyttelse av gris, men kom til at lagmannsretten bestemmende mindretall ikke hadde gitt en tilfredsstillende begrunnelse for at tiltalte hadde hatt rimelig grunn til å tro at et angrep var nært forestående.

Dommen finner du i PDF her