Hjem RG 2008 s. 129

En 41 år gammel mann ble dømt for forsettlig overtredelse av viltloven § 56 første ledd 1. punktum jf § 3 annet ledd for å ha felt en bjørn. Gjerningsmannen deltok i et organisert oppsyn av en saueflokk som gikk på innmarksbeite. Et av dyrene i flokken var slått av bjørn et par dager tidligere. Da det på ny kom bjørn inn på jordet, ble den felt av sauegjeteren som satt vakt. Anførsel om at bjørnen straffritt kunne skytes etter nødvergebestemmelsen i viltloven § 11 annet ledd til forsvar av sauene, førte ikke frem. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til 45 dager betinget fengsel, en bot på 7.500 kroner og tap av retten til å drive jakt og fangst i 2 år. Ved reaksjonsfastsettelsen ble det lagt vekt på at saken var blitt gammel.

Dommen finner du i PDF her