Hjem Nyhetsoversikt
Solveig Paulsen seniorrådgiver i KLD presenterte lovforslaget
USS-nytt28. februar 2017

USS deltok på høringsmøtet om KLDs høringsforslag til endringer i naturmangfoldloven for oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr 440 av 31. januar 2017. På møtet ble det gjort noen avklaringer som USS har fanget opp i en supplerende høringsuttalelse.Les mer ...

USS-nytt26. februar 2017

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når bestandsmålene er nådd og ulven er sikret overlevelse. I utredningen anbefales KLD å endre sin egen forskrift i [ ] Les mer ...

USS-nytt26. februar 2017

USS motsetter seg departementets forslag til endringer i lov og forskrift. I felles høringsuttalse fra USS, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Norges fjellstyresamband påpeker organisasjonene:

Vi kan ikke se at departementets forslag [ ] Les mer ...

USS-nytt23. februar 2017

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven (nml.) slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. Forslaget ble sendt på høring onsdag ettermiddag (22. februar), med frist til mandag 27. februar kl 24.00. USS vil avgi [ ] Les mer ...

USS-nytt19. februar 2017

USS er invitert av Klima- og miljødepartementet (KLD) til å komme med innspill "når det gjelder juridiske vurderinger i forbindelse med departementets vedtak 20. desember 2016 i klagesak om ulv." USS har bedt  sekretariatet ved Lund & Co om en juridisk vurdering, som vil foreligge [ ] Les mer ...

USS-nytt10. februar 2017

KLD har sendt på høring spørsmål om å utvide lisensfellingsperioden for 2017 fra 15. februar til 31. mars. USS slutter seg til endringen, men mener den bør innføres permanent. USS mener at KLD samtidig bør endre forskriftens henvisning til den opphevede viltloven § 12, som departementet har ment [ ] Les mer ...

USS-nytt31. januar 2017

De partiene som står bak ulveforliket, regjeringspartiene og AP og KrF, fremmer i dag et forslag som lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å endre «Forskrift om forvaltning av rovvilt slik at denne er tilpasset Stortingets vedtak i Innst. 330 S (2015-2016). Stortinget ber regjeringen [ ] Les mer ...

USS-nytt31. januar 2017

De fire partiene som står bak ulveforliket vil fremme to nye forslag når Stortinget senere i dag skal debattere oppfølgingen av forliket. Regjeringspartiene er enig med de to andre partiene i forliket (Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti) om at regjeringen skal fremme en sak om oppfølgingen [ ] Les mer ...

USS-nytt19. januar 2017

USS mener Klima- og miljødepartementet har vurdert vilkåret om skadepotensiale for snevert​ i sitt vedtak av 20. desember 2016. Se USS notat av 1. januar 2016 om dette. I [ ] Les mer ...

Sau på beite i Jotunheimen
USS-nytt17. januar 2017

KLD har et større juridisk handlingsrom i ulvesaken enn det statsråden legger til grunn. Departementet burde også vurdert skadepotensialet på andre interesser enn husdyr- og tamreinnæringen. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.