Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt13. juni 2017

Hemnes formannskap har truffet enstemmig vedtak om oppnevning av fjellstyre i kommunen. Flere kommunestyrer skal behandle tilsvarende spørsmål i løpet av juni.

Vedtaket i formannskapet i Hemnes kan du lese herLes mer ...

USS-nytt08. juni 2017

Stortinget har idag 8. juni 2017med 106 mot 62 stemmer vedtatt følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. [ ] Les mer ...

USS-nytt06. juni 2017

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

USS vil understreke at å treffe vedtak om å [ ] Les mer ...

Fra statsallmenningen i Øystre Slidre kommune, Grønekinnkampen
USS-nytt06. juni 2017

I Stortingets behandling av regjeringens forslag Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå ​(Prop. 84 S 2016–2017) foreslår et flertall bestående av H, Frp, KrF, V og Sp å treffe [ ] Les mer ...

USS-nytt19. mai 2017

Vannskuterforskriften er opphevet fra 18. mai 2017. Forslag om å oppheve vannskuterforskriften har vært på høring og USS innga høringsuttalelse. Den finner du her: Uttalelse opphevelse vannskuterforskriften.USS er positiv til at myndigheten til å regulere [ ] Les mer ...

Forside RNB, Meld St. 2 (2016-2017)
USS-nytt11. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett er lagt frem i dag, 11. mai 2017. Dokumentene finner du her: RNB

I forbindelse med innstillingen til ulvemeldingen i 2016, traff [ ] Les mer ...

USS-nytt28. april 2017

USS arrangerte regionmøte for Nordland, Troms og Finnmark 20. april 2017 i Bodø. Mer enn 40 deltakere var til stede. Hovedtema for møtet var iverksettelse av fjelloven i Nordland og Troms. Det har vært stor politisk bevegelse i saken denne våren, med vedtak fra Nordland og Troms fylkesting om å [ ] Les mer ...

USS-nytt24. april 2017

USS skrev forrige uke at Stortinget satte statsråden på plass i ulvesaken. Regjeringens lovendringsforslag til naturmangfoldloven ble ikke vedtatt. Flertallet i energi og miljøkomiteen [ ] Les mer ...

Ulv
USS-nytt19. april 2017

Stortingsflertallet, (Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet) har i Innst. 257 L (2016-2017) i dag om endringer av naturmangfoldlovens bestemmelser om felling av ulv mm, forkastet alle forslag til lovendringer fremmet av klima- og miljøministeren. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.