Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende høringsuttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har avgitt følgende høringsuttalelse til utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I Miljøverndepartementets budsjett for 2004 er det flere uttalelser av interesse for utmarkskommunenes saker. Nedenfor følger et utvalg av slike uttalelser.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I forbindelse med behandling av St.meld.nr. 21 (2004 – 2005) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand som fant sted i åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomite den 20. april 2005, var USS invitert til å holde innlegg.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Det vises til USS-nytt nr. 14, hvor USS`s innspill til rovviltmeldingen i sin helhet ble inntatt.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På vegne av de USS kommuner som var med i prøveprosjektet om motorferdsel i utmark samt Fauske kommune, søkte USS Miljøverndepartementet den 4. mars 2005 om at forsøkskommunene fikk tillatelse til å fortsette med sin lokale forvaltning av motorferdsel i hLes mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har i dag avgitt høringsuttalelse til rovviltmeldingen.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Et av temaene på landsmøtet 2005 på Stjørdal var Småkraftutbygging som binæring.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett en bred omtale av mulighetene for økt miljøtilpasset turistmessig bruk av fjellområdene.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsmøtet i USS fant sted på Stjørdal 14. -15. april 2005, og samlet 103 delegater fra 48 kommuner.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.