Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

Som kjent pågår det nå en forsøksordning med motorferdsel i utmark, hvor 6 av de 8 kommuner som er med i prøveprosjektet er medlemskommuner i USS.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Nedenfor følger en redegjørelse for regelverket om fellingstillatelse på rovdyr som befinner seg i områder utenfor de vedtatte forvaltningssoner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS’ landsmøte vil i år bli avholdt på Rica Hell Hotel i Stjørdal 15. -16. april og kommunene oppfordres med dette til allerede nå å melde seg på.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS er på kort varsel invitert til møte 12. februar i Miljøverndepartementet til drøfting av spørsmålet om bærekraftig bruk av utmark og fjellområder i Norge.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende høringsuttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har avgitt følgende høringsuttalelse til utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I Miljøverndepartementets budsjett for 2004 er det flere uttalelser av interesse for utmarkskommunenes saker. Nedenfor følger et utvalg av slike uttalelser.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I forbindelse med behandling av St.meld.nr. 21 (2004 – 2005) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand som fant sted i åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomite den 20. april 2005, var USS invitert til å holde innlegg.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Det vises til USS-nytt nr. 14, hvor USS`s innspill til rovviltmeldingen i sin helhet ble inntatt.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.