Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt07. mars 2017

De tre inviterte innlederne advokat (H) Stein Erik Stinessen, advokat (H) Bjørn Stordrange og professor Eivind Smith var alle enige om at Klima og Miljødepartementets forslag til lovendring ikke svarer på Stortingets anmodningsvedtak 440 og 441 av 31. januar 2017. Problemet ligger ikke i loven, [ ] Les mer ...

USS-nytt03. mars 2017

Tirsdag 7. mars 2017 inviterer USS i samarbeid med  en rekke andre organisasjoner til et seminar i Oslo for å belyse hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. KLDs lovforslag vil stå sentralt, og USS sekretær - advokat (H) Stein Erik Stinessen skal holde [ ] Les mer ...

Helgesen om ulvesaken
USS-nytt03. mars 2017

Klima- og miljødepartementet har i dag fremmet forslag til endringer i naturmangfoldloven § 18 for å imøtekomme Stortingets anmodningsvedtak 440 og 441 fra 31. januar 2017. 

Det er USS’ syn at departementets forslag verken imøtekommer de nevnte anmodningsvedtakene eller ulveforliket, [ ] Les mer ...

Landsmøtet er på Scandic Nidelven, Trondheim
USS-nytt28. februar 2017

Landsmøtet starter i Trondheim 30. mars, og vi oppfordrer alle våre medlemskommuner til å melde seg på nå, med både administrasjon og politikere. Også nye potensielle medlemskommuner kan delta på landsmøtet!Les mer ...

Solveig Paulsen seniorrådgiver i KLD presenterte lovforslaget
USS-nytt28. februar 2017

USS deltok på høringsmøtet om KLDs høringsforslag til endringer i naturmangfoldloven for oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr 440 av 31. januar 2017. På møtet ble det gjort noen avklaringer som USS har fanget opp i en supplerende høringsuttalelse.Les mer ...

USS-nytt26. februar 2017

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når bestandsmålene er nådd og ulven er sikret overlevelse. I utredningen anbefales KLD å endre sin egen forskrift i [ ] Les mer ...

USS-nytt26. februar 2017

USS motsetter seg departementets forslag til endringer i lov og forskrift. I felles høringsuttalse fra USS, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Norges fjellstyresamband påpeker organisasjonene:

Vi kan ikke se at departementets forslag [ ] Les mer ...

USS-nytt23. februar 2017

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven (nml.) slik at den gir noe utvidet adgang til lisensfelling av ulv, innenfor rammen av Bernkonvensjonen. Forslaget ble sendt på høring onsdag ettermiddag (22. februar), med frist til mandag 27. februar kl 24.00. USS vil avgi [ ] Les mer ...

USS-nytt19. februar 2017

USS er invitert av Klima- og miljødepartementet (KLD) til å komme med innspill "når det gjelder juridiske vurderinger i forbindelse med departementets vedtak 20. desember 2016 i klagesak om ulv." USS har bedt  sekretariatet ved Lund & Co om en juridisk vurdering, som vil foreligge [ ] Les mer ...

USS-nytt10. februar 2017

KLD har sendt på høring spørsmål om å utvide lisensfellingsperioden for 2017 fra 15. februar til 31. mars. USS slutter seg til endringen, men mener den bør innføres permanent. USS mener at KLD samtidig bør endre forskriftens henvisning til den opphevede viltloven § 12, som departementet har ment [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.