Hjem Nyhetsoversikt
USS-nytt30. oktober 2007

USS har i dag sendt følgende brev til sine medlemskommuner:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Som redegjort for i USS-nytt nr 20/2004, har oppnevningen av regional rovviltnemnd i Oppland medført kraftige reaksjoner.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok i styremøte 25. november 2005 følgende enstemmige uttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Landsstyret i USS vedtok på landsstyremøte 2. september 2005 å sende ut følgende pressemelding:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På landsstyremøte 3. juni behandlet USS NOU 2004:28 Naturmangfoldloven og vedtok følgende høringsuttalelse:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

USS har avgitt følgende høringsuttalelse til utkast til forskrift om rovvilterstatning for husdyr og tamrein:Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I Miljøverndepartementets budsjett for 2004 er det flere uttalelser av interesse for utmarkskommunenes saker. Nedenfor følger et utvalg av slike uttalelser.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

I forbindelse med behandling av St.meld.nr. 21 (2004 – 2005) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand som fant sted i åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomite den 20. april 2005, var USS invitert til å holde innlegg.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

Det vises til USS-nytt nr. 14, hvor USS`s innspill til rovviltmeldingen i sin helhet ble inntatt.Les mer ...

USS-nytt30. oktober 2007

På vegne av de USS kommuner som var med i prøveprosjektet om motorferdsel i utmark samt Fauske kommune, søkte USS Miljøverndepartementet den 4. mars 2005 om at forsøkskommunene fikk tillatelse til å fortsette med sin lokale forvaltning av motorferdsel i hLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.